1

TOIMINTASUUNNITELMA

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Yleistä

Helsingin Rauhanturvaajat ry yhdistää kansainvälisissä sotilaallisissa ja siviilikriisinhallintatehtävissä palvelevia tai palvelleita sotilasarvoon, ikään ja sukupuoleen katsomatta.  Yhdistys tukee toiminnallaan Suomen Rauhanturvaajaliittoa (SRTL) sen tavoitteissa, vahvistaa ja kasvattaa rauhanturvaamis- sekä kriisinhallintatehtävissä palvelleiden suomalaisten miesten ja naisten yhteistä veteraanijärjestöä. Toimintavuosi 2024 on yhdistyksen 55. (Perustamiskokous 22.1.1969 ja hyväksyntä yhdistysrekisteriin 19.3.1969).

Kehitys ja haasteet vuonna 2024

Suomen Rauhanturvaajaliiton strategian ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta:

 • Hallitustyöskentely ja jatkuvuuden turvaaminen: Mentoritoiminta uusille vastuuhenkilöille, uuden strategian implementointi, toimintamuodot ja selkeät vastuualueet. Hallitustyöskentelyn ja vastuunjaon tehostamiseksi hallitus nimeään puheenjohtajiston (puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja). Suunnitelmallisemman ja pitkäjänteisemmän toiminnan edistämiseksi järjestetään vuosittain kevätkaudella ja syyskaudella hallituksen ja jaostojen yhteiset toiminta- ja resursointisuunnittelutilaisuudet. Yhdistyksessä aktivoidaan jaostoja ainakin jäsenhuollossa, vertais- ja veteraanituessa, koulutus- ja ampumatoiminnassa, tiedotuksessa ja viestinnässä, yhteistoiminta- ja yhteiskuntasuhteissa sekä varainhankinnassa ja taloudenpidossa. Puheenjohtajiston tueksi ja merkittävien tapahtumien suunnittelun tueksi (esim.  2025 Syysliittokokous), kootaan ”Senior Advisor Team”, johon kutsutaan muun muassa entisiä puheenjohtajia. 
 • Jäsenhuolto: Uusien jäsenien rekrytointi ja mukaan ottaminen, sekä kaikkien ikäryhmien jäsenten huomiointi ja pitäminen, jäsenten rekisteröitymisen aktivointi jäsenrekisteriin. 
 • VETU-toiminta, terveys ja hyvinvointi sekä liikunta: Suomen Rauhanturvaajaliiton loma- ja kuntoutuspalveluihin osallistuminen ja lentopallo-ym. toiminnan käynnistäminen. Kulttuuritapahtuminen mukaan ottaminen vuosiohjelmaan. 
 • Kriha-koulutusohjelman (SRTL-CMC/Kriisinhallintakeskus-MPK) mukaiseen toimintaan osallistuminen kouluttajana tai tukihenkilönä, kouluttajapooliin osallistuminen, lähialueiden rauhanturvaajayhdistysten keskeinen yhteistoiminta. 
 • Aktiivisen ampumatoiminnan edistäminen nuoria ja ammunnasta kiinnostuneita jäseniä varten.

JÄSENTOIMINTA 

Messi-illat

Jäsenillat (messi-illat) pidetään pääsääntöisesti kuukauden toisena tiistaina alkaen klo 18.00. Toistaiseksi ne pidetään hotelli Presidentin Adjutantti kabinetissa. Alkuun info ajankohtaisista ja tulevista asioista. Esitelmät alkavat klo 18.30.

Esitelmän pitäjiksi aktivoimme omaa jäsenistöämme, samoin kuin eri alojen ”high rank” asiantuntijoita. Osa jäsenilloista järjestetään retkinä tai vierailuina kiinnostaviin yrityksiin. Poikkeavat jäseniltojen ajankohta ilmoitetaan erikseen.

Jäsenhankinta ja -huolto

Tavoitteenamme on kasvattaa jäsenmääräämme. Minimitavoite pitää se vähintäänkin ennallaan. Yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi kohdistamme uusjäsenhankintamme pääosin nuoriin ja juuri eläköityneisiin kriisinhallintaveteraaneihin.  Jäsenhuoltoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Jäseniä pyritään ohjaamaan kohderyhmittäin mm. Liiton vertaistuki- ja kuntoutustapahtumiin. Tapahtumat liitetään etupainoisesti yhdistyksen tapahtumakalenteriin.

Jäsenille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan tukea myös kulttuuriin liittyviä tapahtumia. Esimerkkinä teatteriesitykset ja konsertit. Tapahtumien mahdolliset resurssit päätetään suunnittelun yhteydessä. Yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä tehdään liiton vertaistukihenkilöstön kanssa ja osin liiton rahoituksen tuella.

YK-päivän iltajuhla järjestetään korkeatasoisena Katajanokan Kasinolla yhdistyksen pääjuhlana. Yhdistys tukee Liiton kansainvälisen rauhanturvaajapäivän juhlallisuuksia Hietaniemessä ja toteuttaa vastaanottotilaisuuden Katajanokan Kasinolla. Tapahtumien tukemiseen osallistuneille jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua vastaottotilaisuuteen.

Jäsenille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös matkoja tai vierailuja kiinnostaviin kohteisiin.

Lisäksi jatketaan jäsenten muistamista syntymäpäiväkortilla heidän täyttäessään pyöreitä vuosia. Aktiivisten jäsenten johdonmukaista palkitsemista jatketaan, hyödyntämällä liiton ja yhdistyksen eri palkitsemismahdollisuudet.

Uusjäsenhankinta ja rekrytointi

Vuoden 2024 aikana laaditaan yhdistyksen markkinointiesite sekä yhdistyksen markkinointi Roll UP:t. Näissä hyödynnetään Liiton uutta visuaalista ilmettä. Uusille jäsenille lähetetään toiminnasta kertova jäsenkirje liittymisen yhteydessä ja heidät toivotaan mukaan heitä kiinnostaviin tapahtumiin ja vastuutehtäviin. Vuosittain järjestetään uusien jäsenien ilta vähintään kerran keväällä ja kerran syksyllä, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta, kartoitetaan jäsenten toiveita ja sitoutumismahdollisuuksia.

Uusjäsenhankinnan tavoitteena on levittää aktiivisesti tietoa yhdistyksen toiminnasta potentiaalisille jäsenille, esimerkiksi KRIHA-operaatioista juuri kotiutuneille KRIHA-veteraaneille sekä operaatioon lähtöä pohtiville henkilöille. Uusjäsenhankintaan liittyy aktiivinen tiedottamistoiminta erilaisilla foorumeilla, kuten KRIHA-palautetilaisuuksissa, KRIHA-QA-tilaisuuksissa ja kutsunnoissa.

Rekrytoinnin keinoin yhdistys ylläpitää jatkuvaa tehtäväkiertoa yhdistyksen luottamustoimissa. Rekrytoinnin tavoitteena on varmistaa terve yhdistyksen sisäinen tehtäväkierto, ja aktivoida yhä useampaa yhdistyksen jäsentä vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan.

Hallitustoiminnassa toimineet toimivat jatkossa mentoreina uusille hallituksen jäsenille. Suomen Rauhanturvaajaliiton jäsenrekisteriä Membookia hyödynnetään aktiivisesti yhdistyksen jäsenhallinnassa.  Jäsentilanteen kehitystä pyritään tarkastelemaan säännöllisesti jäsentilanteen kehitystä hyödyntämällä rekisteristä saatavia tilastoja ja suuntaaman toimintaa sen mukaisesti.

Jäsenvastaava ja tarvittaessa muut hallituksen/työryhmien jäsenet osallistuvat liiton rekisteri- ja muihin koulutustapahtumiin

VERTAIS- JA VETERAANITUKI

Vuoden 2024 keskeisiä tavoitteita on vakiinnuttaa vertais- ja veteraanitukijaoksien toiminta sekä ylläpitää vuosittaista tapahtumakalenteria. Jaoksien toimintaan osallistuvien jäsenten määrää lisätään, jotta vastuuta eri tapahtumista voidaan jakaa laajemmalle. Vuoden 2025 alustavien VETU-tapahtumien ja niiden resurssoinnin suunnittelu käynnistetään etupainoisesti HELRT:n kevään suunnittelutilaisuudessa

Vertaistuki (VETU)

Tavoitteena on toteuttaa vertaistukitoimintaa HELRT:n ja SRTL:n strategian mukaisesti. Pyrimme kehittämään oman paikallisyhdistyksemme vertaistukitoimintaa järjestämällä omaa VETU-rekrytointi-/infokoulutusta ja VETU-tilaisuuksia jäsenillemme. Pyrkimyksenä on hankkia uusia jäseniä mukaan VETU-toimintaan. Toiminnasta vastaa yhdistyksen vertaistukivastaava yhdessä tiiminsä kanssa Liiton palveluvastaavan tukemana.

Osallistumme Liiton koordinoimaan vertaistukitoimintaan, VETU-koulutuksiin ja- tilaisuuksiin. Otamme osaa kotiuttamiskoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan ja yhdistyksemme puhelinpäivystäjät jatkavat SRTL:n vertaistuki puhelinpäivystäjien ryhmässä.

Rohkaisemme ja kannustamme omia jäseniämme osallistumaan erilaisiin VETU-tilaisuuksiin ja teemme tunnetuksi toimintaa jäsenistöllemme.

VETU-koulutukset ja tilaisuudet sekä niihin liittyvä rahoitus suunnitellaan etupainoisesti, jotta kyetään tekemään ajoissa esityksiä liiton VETU-toimintasuunnitelmaan.

Yhdistyksen jäseniä ja VETU-toimijoita kannustetaan osallistumaan KRIHA 24- harjoituksen kursseihin (21-22.9.24 Hälvälä), joko kouluttajina tai oppilaina.

Valmistaudumme oman yhdistyksemme veteraanitoimintaan pitämällä huolta yhdistyksemme ikääntyvistä jäsenistä avustamalla heitä kulloinkin käytettävissä olevien resurssiemme mukaan.

Sotiemme veteraanien tuki ja veteraanitoiminta

Vuoden 2022 syyskuun alussa maassamme oli vielä lähes 2500 sotaveteraania, heistä sotainvalideja noin 500. Veteraanien keski-ikä on 98 vuotta ja heidän joukkonsa pienenee vuosittain huomattavasti, jolloin konkreettisen tuen ja avun tarve kotona vähenee. Veteraanien puolisoita ja leskiä sekä sotaleskiä on noin 7500.

Veteraanien tukitoiminta on vaihtumassa perinnetyöksi. Valtakunnan tasolla toimintaa koordinoi Tammenlehvän Perinneliitto. Sotiemme 1939-1945 pääkaupunkiseudun perinneyhdistys on aloittanut toimintansa 2023. Olemme virallisesti sitoutuneet osallistumaan perinnetyöhön.

Toimimme Sotiemme 1939-1945 Pääkaupunkiseudun perinneyhdistyksen kannatusjäsenenä ja osallistumme perinneaikakauden valmisteluihin. Osallistumme ja avustamme heidän järjestämissään tilaisuuksissa veteraaneja ja heidän puolisoitaan tarpeen mukaan. Lisäksi osallistumme sotaveteraanien toimintakyvyn ylläpitämisestä tervehdyskäynnein esim. laitoshoidon aikana. 

Yhdistyksemme osallistuu tulevina vuosina edelleen sotaveteraanien ja lottien siunaustilaisuuksiin pyydettäessä. Avustamme myös valtakunnallisissa tapahtumissa, kuten yksittäisten veteraanien avustustehtävissä esimerkkinä:

 • Talvisodan syttymisen ja päättymisen vuosipäivänä 30.11. / 13.3.
 • Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet 27.4.
 • Kaatuneiden muistopäivän tilaisuudet (toukokuun kolmas sunnuntai)
 • Sotaveteraaniliiton liittopäivän tilaisuuden järjestelyt
 • Yhdistys pyrkii järjestämään mahdollisuuksien mukaan vuosittaisen veteraanikävely-tapahtuman ( Kansa kävelee) YK:n rauhanpäivän ( 21.9.) tienoilla

Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä Sotiemme 1939-1945 pääkaupunkiseudun perinneyhdistyksen sekä kaupunkien veteraaniasioista vastaavien tahojen kanssa sekä tarjoamme apua resurssiemme puitteissa. Yhdistyksemme jäsenet avustavat pyynnöstä veteraani- ja lotta hautajaisissa mm. laskemalla seppeleen Helsingin Kaupungin puolesta Sotaveteraanipiirin kannatusjäsenenä. 

Perinnetyöryhmässä on mukana kaksi yhdistyksemme jäsentä ja lisäksi yksi jäsen on mukana Uudenmaan perinneyhdistyksen toiminnassa. Helsingin Rauhanturvaajissa asiaa hoitaa veteraanitukitiimi.

KOULUTUS

Vuoden 2024 keskeisiä tavoitteita on vakiinnuttaa koulutus- ja ammuntajaoksen toiminta sekä ylläpitää vuosittaista tapahtumakalenteria. Jaoksen toimintaan osallistuvien jäsenten määrää lisätään, jotta vastuuta eri tapahtumista voidaan jakaa laajemmalle. Vuoden 2025 alustavien koulutus- ja ampumatapahtumien ja niiden resurssoinnin suunnittelu käynnistetään etupainoisesti HELRT:n kevään suunnittelutilaisuudessa

Yleistä

Tavoitteet vuonna 2024

Tavoitteeseen pyritään

 • edistämällä HelRT:n jäsenten/edustajien aktiivista osallistumista, vaikuttamista ja sitoutumista liiton ja MPK:n KRIHA- ja muuhun koulutukseen niin valtakunnallisella kuin myös alueellisella tasolla
 • ylläpitämällä ja kehittämällä yhdistysten jäsenten hakeutumista Liiton/MPK:n kouluttaja- ja rekrytointipooleihin (kannustus ja mahdollisuuksien tarjoaminen ml PORPR rotaatiokouluttajat),
 • tarjoamalla KRIHA-harjoituksiin liittyviä johto-, kouluttaja- ja tukitehtäviä aktiiviselle jäsenistölle
 • tarjoamalla aktiivisesti muuhun toimintaan liittyviä koulutustilaisuuksia jäsenistölle (pääosin Liiton koulutustarjontaa markkinoimalla)
 • vaikutetaan Liiton ja MPK:n koulutussuunnittelussa siihen, että vuonna 2026 järjestetään pääkaupunkiseudulla tai lähialueella KRIHA-harjoitus. Tuetaan vuoden 2024 KRIHA 24 -harjoitusta (20-22.9.24) Päijät-Hämeessä ja KRIHA 25-harjoitusta Oulussa.
 • vakiinnutetaan yhdistyksen hallituksen tukena toimivan koulutustiimin rekrytointi ja toiminta.
 • Järjestetään resurssien puitteissa vähintään yksi rekrytointi- ja infotilausuus uusille koulutuksesta kiinnostuneille jäsenille

AMMUNTA

Vuoden 2024 keskeisiä tavoitteita on vakiinnuttaa koulutus- ja ammuntajaoksen toiminta sekä ylläpitää vuosittaista tapahtumakalenteria. Jaoksen toimintaan osallistuvien jäsenten määrää lisätään, jotta vastuuta eri tapahtumista voidaan jakaa laajemmalle. Vuoden 2025 alustavien koulutus- ja ampumatapahtumien ja niiden resurssoinnin suunnittelu käynnistetään etupainoisesti HELRT:n kevään suunnittelutilaisuudessa.

Tavoitteet vuodelle 2024

 • Rekrytoidaan ammunnasta kiinnostuneita jäseniä ampuma-asekouluttajakoulutukseen ja ammunnanjohtajakoulutukseen (MPK ammunnanjohtaja- ja SRA-kouluttajaoikeudet).
 • Ampumatapahtumia järjestetään yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kanssa yksi ampumapäivä keväällä ja yksi syksyllä.
 • Syksyn ja kevään ampumapäivät ovat ammunnan tutustumisammuntoja, peruskoulutusta ja esim. SRA perusteiden opettelua.
 • Toiminnan käynnistymisen jälkeen lisätään kesällä yksi tapahtumapäivä. Tapahtumanpäivän ohjelmaksi suunnitellaan ohjattua koulutusta, matalan kynnyksen ampumatapahtuma ja yhdessäoloa,
 • Tavoitteena on jatkossa järjestää yhdessä muiden yhdistysten kanssa viikonlopun kestäviä tapahtumia Padasjoella, Hälvälässä tai Lopella.
 • Yhdistyksen ampumavastaava tekee yhteistyötä Suomen Rauhanturvaajaliiton ampumavastaavan kanssa. Suunnitteilla on mahdollinen ampumaohjelmiston luominen ampumatoiminnan jalkauttamiseksi ja helpottamiseksi, erityisesti niiden osalta, joilla ei ole omaa asetta (SRA säännöillä).
 • Mietitään mahdollisuuksia erilaisiin koulutuksiin, kuten turvallinen aseenkäsittely, SRA-ammunta sekä muut toiminnalliset liiton ammunnat.

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

Tilaisuudet

Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä 29.5

Kansainvälistä rauhanturvaajien päivää 29.5. nostetaan yhdistyksen vuosikalenterin yhdeksi vuoden tärkeimmistä päivistä. Suomen Rauhanturvaajaliiton, Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien edustajat laskevat seppeleen Hietaniemessä olevalle palveluksessa menehtyneiden Rauhanturvaajien muistomerkille. Yhdistys huolehtii ilmoitukset hautausmaalle. Päivän sisältöön vaikuttavat myös liiton ja yhteistyökumppaneiden samanaikaiset tapahtumat. Tapahtumassa lisätään Helsingin Rauhanturvaajat ry:n roolia ja mahdollisuutta osallistua seppeleiden laskua seuraavaan tilaisuuteen. Juhlallisessa tilaisuudessa julkistetaan Liiton vuoden rauhanturvaaja. Me voimme jakaa ansiomitaleja sekä Nobel-muistoristejä.

YK-päivä 24.10

Yhdistys järjestää kunniakäynnin 24.10, YK-päivänä rauhanturvaajien muistomerkille Hietaniemen hautausmaalla.  Oma perinteinen YK-päivän juhla järjestetään Katajanokan Kasinolla lauantaina 26.10.2024.

Jouluaaton kunniavartio

Yhdistys asettaa vuosittain jouluaaton kunniavartion rauhanturvaamistehtävissä menehtyneiden muistomerkille.

Yhdistyksen muut juhlatilaisuudet

Jäsenistön toiveiden mukaisesti pikkujoulut tai muut vastaavat juhlat pyritään pitämään normaaliolosuhteissa omana tilaisuutenaan.

Vuoden 2025 SRTL:n syyskokouksen järjestämiseksi perustetaan työryhmäryhmä

Tapahtumat

MPK:n turvallisuuspäivä 24-25.5.2024 Rautatientori

Turvallisuuspäivä kerää yhteen turvallisuuden parissa toimivat järjestöt, viranomaiset ja muut toimijat.

Kaikille avoimessa maksuttomassa tapahtumassa on mahdollisuus tutustua alan vapaaehtoisjärjestöihin ja viranomaisiin kokemalla ja kokeilemalla. Tapahtuman lukuisilla esittelypisteillä selviää, mitä kokonaisturvallisuus pitää sisällään ja miten jokainen meistä voi olla mukana rakentamassa turvallista Suomea.

HelRt tarkoituksena on osallistua tapahtumaan. Innokkaita KRIHA-veteraaneja kaivataan yhdistyksen toiminnan esittelijöiksi ja uusien jäsenten rekrytoimiseksi.

Maailma kylässä 25-26.5.2024

Yhdistys järjestää vuosittain Suomen Rauhanturvaajaliiton puolesta Maailma kylässä -tapahtumaan esittelytilat ja hoitaa sotilaallisen kriisinhallintatehtävien esittelyn ja materiaalin jaon. Edustajat osallistuvat pyydettäessä myös yhteistyötahojen erilaisiin paneeleihin. Osallistumisen laajuus riippuu liitolta saatavasta tuesta.  

Hamina Tattoo lauantaina 3.8.2024

Toimintavuonna yhdistys valmistautuu järjestämään retken vuonna 2024 järjestettävään Hamina Tattoo -konserttiin. Tilaisuuteen järjestetään kuljetus. Kutsu lähetetään myös pääkaupunkiseudun lähiyhdistysten jäsenille.

Liikunta ja kulttuuri

Tuemme mahdollisia liiton joukkueissa marsseille tai hiihtoihin osallistuvia edustajiamme. Tuemme resurssien puitteissa jäsentemme osallistumista valtakunnallisiin tapahtumiin, esim. Sulkavan soutuun, kesäyön marsseihin ja Salpalinjan vaelluksiin.

Yhdistysten väliset lentopalloturnaukset pyritään käynnistämään uudelleen. Jäsenkyselyn perusteella laaditaan Q2/2024 kuluessa suunnitelma liikunta- ja kulttuuritoiminnasta.

VIESTINTÄ

Vuoden 2024 keskeinen tavoite on laatia yhdistyksen markkinointiesite sekä yhdistyksen markkinointi Roll UP:t. Keskeinen tavoite on vakiinnuttaa viestintäjaoksen toiminta, ylläpitää vuosittaista tapahtumakalenteria sekä lisätä jaoksen toimintaan osallistuvien jäsenten määrää, jotta vastuuta voidaan jakaa laajemmalle.

Sisäinen viestintä

HelRT:n facebook-ryhmä toimii jäsenten välisenä viestintänä. Jäsenkirjeet (e-kirjeet) lähetetään jäsenrekisterin kautta niille, joiden sähköposti on tiedossa. Sähköpostitiedot perustuvat jäsenten Membookiin ilmoittamiin tietoihin.

Jäsenkirjeett (e-kirjeet)

Jäsenkirjeitä (e-kirjeet) lähetetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy). Jäsenkirjeillä tiedotetaan sisäisesti yhdistyksen jäseniä ajankohtaisista asioista ja yhdistyksen toiminnasta. Jäsenkirjeet (linkki kirjeeseen) lähetetään Membookin kautta ryhmäviestinä jäsenten ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Sosiaalinen media (Facebook)

Tällä hetkellä HelRT toimii sosiaalisessa mediassa ainoastaan Facebookissa, jossa yhdistyksellä on suljettu ryhmä. Facebook-ryhmässä tiedotetaan sisäisesti yhdistyksen jäseniä ajankohtaisista asioista ja yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi Facebook-ryhmä toimii jäsenten välisenä viestintäkanavana.

Syntymäpäiväkortit

Helsingin rauhanturvaajien hallitus lähettää syntymäpäiväkortin niille jäsenilleen, jotka täyttävät yhdistyksen kuluvana toimintavuonna 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 tai 95 vuotta. Tiedot korttien lähettämistä varten kerätään jäsenrekisteristä Membookista.

Ulkoinen viestintä

Yhdistys käyttää ulkoiseen viestintään Rauhanturvaajalehtiä ja internetsivuja. Rauhanturvaajalehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja se sisältyy jäsenmaksuun. (www.rauhanturvaajaliitto.fi/helrt/).

Rauhanturvaaja -lehti

Rauhanturvaajalehdessä tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista, toiminnasta sekä sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen pitämisestä. Lehdestä löytyvät myös Helrt hallituksen varsinaisten jäsenten tiedot (nimi, tehtävä ja yhteystiedot). Lehteen kirjoitetaan artikkeleita pyöreitä vuosia täyttäviä ja muistetaan ajasta ikuisuuteen poistuneita jäseniä. Lisäksi kerrotaan yhdistyksen tulevasta toiminnasta sekä kirjoitetaan artikkeleita tapahtumista ja retkistä.

Internet-sivut

Yhdistyksen kotisivut on liitetty Suomen Rauhanturvaajaliiton ylläpitämään järjestelmään. Samalla hyödynnetään liiton ylläpitämää ajankohtaista informaatiota. Sivujen osoite on www.rauhanturvaajaliitto.fi/helrt/ ja sinne pääsee toistaiseksi myös vanhan osoitteen (www.helrt.fi) kautta. Lisäksi SRTL:n sivuilta ”jäsenyhdistykset” listauksesta on linkki HelRT:n sivuille.

 

YHTEISTOIMINTA

Yhteistoiminta pääkaupunkiseudulla

Yhteistoiminnan tavoitteina on muun muassa kriisinhallinnan kansainvälisen ulottuvuuden, kokonaisturvallisuuden, varautumisen, veteraaniperinnön ja maanpuolustustahdon edistäminen. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Uudenmaan yhteistyöryhmän, yhdistysten, piirien, järjestöjen (vast) sekä MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin ja sen jäsenjärjestöjen yhteistyökokouksien puitteissa kahdesti vuodessa.

Yhteistoimintaa tehdään ampumatoiminnan osalta alueen piirien kanssa, samoin kuin Suomen Rauhanturvaajaliiton ampumajaoksen kanssa.

Toimintavuoden aikana selvitetään, kartoitetaan ja tarkennetaan yhdistyksen yhteistoimintaosapuolet pääkaupunkiseudulla. Yhdistyksen kannalta tärkeimpiin nimetään yhdistyksen yhteyshenkilö.

Kansainvälinen toiminta ja muu yhteistyö

Jäseniämme osallistuu pohjoismaisiin ja kansainvälisiin vertais- ja veteraanitoiminnan tilaisuuksiin sekä mm. Admiral-pitkä kilpailutuomareiksi Virossa.

Yhdistys osallistuu liiton Kypros -matkan suunnitteluun ja toteutukseen sekä kannustaa jäsenistöään osallistumaan siihen. Matka toteutetaan 4.-11.11.2024. Lisätietoja RT-lehdessä 6/2023.

Toimintavuoden aikana selvitetään Pohjois-Virossa olevat vertaisyhdistykset ja yhteistoimintamahdollisuudet sekä – muodot. Tavoitteina yhteistoiminnan osalta on muun m uassa vertailla VETU-kokemuksia, NATO-operaatioihin osallistumista sekä siihen liittyvästä veteraanistatuksesta.

Yhdistys ja liitto jatkavat yhteistyötä Kansallisarkiston kanssa. Yhdistyksen jäsen toimii Siltavuoren toimipisteen tiloissa vapaaehtoisena sotapäiväkirjojen digitointitehtävissä.

HALLINTO

Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat syys- ja kevätkokous. Syyskokous pidetään sääntöjen mukaan marraskuun ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa esitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan vuosittain yhdistykselle puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet.

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, jonka muodostaa puheenjohtaja ja 6-10 hallitusjäsentä. Hallitusjäsenten määrä päätetään syyskokouksessa vuosittain. Vuonna 2024 hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 10 jäsentä.

Tavoitteena on kirjata tehtäväkohtaiset toimenkuvat ja valita jatkossa hallituksen jäsenet kyseisiin tehtäviin. Kullakin osa-alueella on vastuuhenkilöt, jotka valmistelevat oman alueensa tavoitteet. He voivat koota tehtävää lisäkseen hoitamaan tiimin, jossa voi olla hallituksen tai yhdistyksen muita jäseniä.

Palkitsemiset

Yhdistyksen vuoden rauhanturvaaja, jatkossa mahdollisesti vuoden (kriisinhallintaveteraani) valitaan vuosittain hallituksen ja jäsenistön ehdotusten pohjalta. Hallituksen puheenjohtajisto hoitaa palkitsemisesitykset Suomen Rauhanturvaajaliiton palkitsemistoimikunnalle liiton palkitsemisohjeiden mukaisesti ja määräaikoihin mennessä. Yhdistys voi tehdä palkitsemisesityksiä liiton ansiomerkkien, veteraanijärjestöjen, MPK:n osalta sekä myös valtiollisista huomionosoituksista perustuen liiton määräaikoihin.  Aluetoimistoille voidaan esittää ylennysehdotuksia reservissä.

Edustaminen

Edustukset vuonna 2024

Kirsti Kujanpää: Suomen Rauhanturvaajaliiton varapuheenjohtaja ja veteraanivastaava, pohjoismaisen vertaistukiryhmän jäsen, MPK naisten koulutuksen kehittämisryhmän jäsen ja Veteraanivastuu ry:n hallituksen varajäsen

Marja-Leena Pihlajamaa: Sotien 1939-1945 pääkaupunkiseudun perinneyhdistys ry jäsen ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n Perinnetyöryhmän varajäsen

Kari Kaiponen: Sotien 1939-1945 pääkaupunkiseudun perinneyhdistys ry hallituksen varajäsen ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n perinnetyöryhmän jäsen.

Kari Levonen: Sotainvalidien Uudenmaanpiirin hallituksen jäsen ja sotainvalidien Uudenmaan piirin perinnehallituksen jäsen

Pertti Räisänen: Suomen Rauhanturvaajaliiton WISE:n hallituksessa kaudella 2023 ja Veteraanivastuu ry:n hallituksen varsinainen jäsen.

Arkistointi

Arkistoinnissa noudatamme siitä säädettyjä ohjeita. Tavoitteena on jatkaa vanhojen asiakirjojen digitointia, päivittää omaisuusluettelo sekä ylläpitää asialliset arkistointitilat.

 

TALOUS

Yleistä

Yhdistyksen talous perustuu pääosin jäseniltä perittäviin jäsenmaksuihin. Jäsenmaksu on v. 2024, yhteensä 45 euroa, josta HelRt:n osuus on 14 euroa, SRTL:n 10 euroa ja Rauhanturvaaja lehden 21 euroa.

Tavoitteena on ylläpitää vakaata taloutta ja hyvää maksuvalmiutta. Pääosa varoista käytetään jäsentapahtumien tukemiseen ja vertaistukitoimintaan.

Varainhankinta ja sijoitustoiminta

Lisätuloja yhdistys saa varainhankinnasta, kriha-tuotteiden ja julkaisujen myynnistä sekä talkootyöstä saaduista korvauksista. Tavoitteena on selkeyttää ja kehittää varainhankinnan toimintaa ja etenkin järjestyksenvalvontatehtäviin osallistumisen ehdot yhdistyksen ja verottajan näkökulmasta.

Nobel -muistoristien tilaukset keskitetään hoidettavaksi kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.  Myöntökirjat päivätään 29.5. tai 24.10.

Ylijäämävaroja yhdistys sijoittaa tuottavasti matalalla riskillä sijoitusrahastoihin.

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!