1

HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT RY:N SÄÄNNÖT

 

I NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 § YHDISTYKSEN NIMI

on Helsingin Rauhanturvaajat ry ja kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on HelRt ja epävirallinen englanninkielinen nimi Finnish Peacekeepers – Helsinki Region.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Helsinki lähiympäristöineen. Helsingin Rauhanturvaajista käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

II TARKOITUS JA TOIMINTA

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA ON:

 • koota alueella asuva YK:n tai muissa rauhanturvaamislain perusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa rauhanturvaamistehtävissä ja Suomen valtion lähettäminä rauhanturvatehtäviin
  liittyvissä kansainvälisissä tehtävissä ollut henkilöstö yhteen toveruuden sekä YK:ta ja maanpuolustusta kohtaan tunnetun mielenkiinnon merkeissä,
 • työskennellä rauhanturvaamistoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja suuremman ymmärtämyksen aikaansaamiseksi rauhanturvaamistyölle,
 • työskennellä sotilaallisen rauhanturvaamistehtävän suuremman ammatillisen arvostuksen hyväksi,
 • valvoa jäsenistönsä sosiaalisia etuja ja toimia tässä mielessä yhdyselimenä rauhanturvaamisen sotilas- tai siviilipalvelusta koskevissa asioissa,
 • toimia yhdistyksen piiriin kuuluvien perinteiden ja yhteisten muistojen vaalijana,
 • tukea taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita jäseniään ja YK:n tai muissa rauhanturvaamislain perusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa rauhanturvaamistehtävissä sekä Suomen valtion
  lähettäminä rauhanturvatehtäviin liittyvissä kansainvälisissä tehtävissä palvelleita veteraaneja.

3 § TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS

 • toimittaa ja julkaisee painotuotteita sekä harjoittaa tiedotustoimintaa,
 • kerää yhdistystä koskevaa perinneaineistoa,
 • järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja muita samantapaisia tilaisuuksia,
 • perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoitusperiä varten rahastoja,
 • harjoittaa toimintansa tukemiseksi asianomaisen luvan saatuaan ravintola- tai kustannustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

III JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

4 § YHDISTYKSEN VARSINAISEKSI JÄSENEKSI VOIDAAN HYVÄKSYÄ

kansainvälisen sotilaallisen tai siviilikriisinhallinnan tehtävässä palveleva tai palvellut Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus
jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen maksun suorittaneen yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön.
5 § Kunniajäseneksi voi yhdistys kevät- tai syyskokouksessa hallituksen esityksestä valita

5 § KUNNIAJÄSENEKSI

voi yhdistys kevät- tai syyskokouksessa hallituksen esityksestä valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi.

6 § JÄSEN, JOKA HALUAA EROTA YHDISTYKSESTÄ, 

esittää siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.

Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.

IV YHDISTYKSEN HALLINTO

7 § KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat syys- ja kevätkokous

Syyskokouksessa, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle tarvittavat ääntenlaskijat.
3. Valitaan kokoukselle
· puheenjohtaja
· sihteeri
· kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Ilmoitusasiat.
7. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma alkavalle toimintakaudelle.
8. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksuista ja niiden perimisestä.
9. Käsitellään ja hyväksytään tulevan toimintakauden talousarvio.
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen koon mukaan puolet uusia jäseniä erovuoroisten
tilalle.
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
12. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten elokuun loppuun mennessä hallitukselle kirjallisesti
esittämät asiat.

Kevätkokouksessa, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä käsitellään, seuraavat asiat:

1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle tarvittavat ääntenlaskijat.
3. Valitaan kokoukselle
· puheenjohtaja
· sihteeri
· kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Ilmoitusasiat.
7. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
8. Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
9. Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
10. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten joulukuun loppuun mennessä hallitukselle kirjallisesti
esittämät asiat.

8 § MUITA YHDISTYKSEN KOKOUKSIA

pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta, jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian
käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

9 § YHDISTYKSEN KUTSUU

kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä Rauhanturvaajaliiton jäsenlehdessä ja tarvittaessa lisäksi yhdistyksen internetsivuilla tai muissa sähköisissä välineissä neljätoista (14) päivää ennen
kokousta.

10 § HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Viimeksi mainitut voidaan valita myös yhdistyksen muusta jäsenistöstä.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroisuus arvalla.Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

11 § HALLITUS KOKOONTUU

puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄNÄ ON:

johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
· edustaa yhdistystä tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, joihin yhdistyksen kokous on sen valtuuttanut sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana,
· kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, 
· toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset,
· vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä,
· yhdistykselle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa,
· päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa,
· laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset,
· laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
· hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

V TILIT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN

13 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI

on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä maaliskuun puoliväliin mennessätoiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikko ennen
kevätkokousta.

13 § YHDISTYKSEN NIMEN

kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINAN

15 § PÄÄTÖKSIIN, MITKÄ TARKOITTTAVAT NÄIDEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISTA,

vaaditaan vähintään 3/4yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille ilmoitettava.

16 § PÄÄTÖKSEEN, MIKÄ TARKOITTAA YHDISTYKSEN PURKAMISTA,

vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin äänten enemmistöin.

Yhdistyksen purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille ilmoitettava.

17 § JOS YHDISTYS PURKAUTUU TAI LAKKAUTETAAN

yhdistyksen varat tällöin käyttää viimeisen päätöksen mukaisesti ja ainoastaan yhdistyksen tarkoitusperien edellyttämällä tavalla.

 

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!