1

Tietosuojailmoitus

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
Döbelninkatu 2
00260 Helsinki
Puhelin: 044 306 4548
Sähköposti: toimisto@rauhanturvaajaliitto.fi
Y-tunnus 2145628-5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ville Mäntysaari
järjestöpäällikkö
ville.mantysaari@rauhanturvaajaliitto.fi
044 306 4549

3. Tietosuojavastaava

Ville Mäntysaari
ville.mantysaari@rauhanturvaajaliitto.fi
044 306 4549

4. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n jäsenrekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:
Jäsenrekisteri sisältää liiton jäsenyhdistysten ja sen jäsenyhdistysten jäsenten henkilö- ja jäsenmaksutietoja sekä tietoja Rauhanturvaaja-lehden tilausmaksuista.
Tietoja käytetään jäsentietojen ja jäsenmaksujen hallintaan.

Käsittelyperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Yhdistyslaki määrää yhdistystä pitämään kirjaa jäsenistään

6. Rekisterin tietosisältö

  Jäsenyhdistysten tiedot:

 • Asiakasnumero
 • Nimi
 • Nimen lyhenne
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Kotisivuosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Pankkiyhteystiedot
 • Pankin nimi
 • Tilinumero
 • Kuvaus
  Jäsenyhdistysten jäsenten tiedot:

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Matkapuhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kotisivuosoite
 • Kuva
 • Sotilasarvo
 • Ylennysvuosi
 • Rauhanturvapalvelus operaatio
 • Rauhanturvapalveluksen ajankohta
 • Info
 • Organisaatio
 • Nimike
 • Jäsennumero
 • Jäsenyyden alkamisajankohta
 • Jäsenyhdistys
 • Jäsenlaji
 • Jäsenyyden tila
 • Laskutukset
 • Maksusuoritukset

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenyhdistysten ja jäsenyhdistysten jäsenten itsensä antamat tiedot. Jäsenmaksutililtä maksusuorituksista saadut tiedot.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät

Säännönmukaiset luovutukset kolmansille tahoille:
Rauhanturvaaja-lehden painotalo

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:
☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:
Rekisteri sijaitseen Membook Oy:n Membook-järjestelmässä

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
☒ Ei

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A: manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

B: sähköisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa olevaan aineistoon pääsy on rajattu henkilökohtaisia käyttöoikeuksia, käyttäjätunnuksia ja salasanoja käyttäen. Rekisterin käyttöoikeuksia annetaan Rauhanturvaajaliitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten vastuuhenkilöille.
Käyttöoikeudet on määritelty ja niitä ylläpidetään Mermbook-sovelluksessa.

11. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään jäsenyhdistyksen jäsenen aktiivisen jäsenyyden ajan.

12. Tieto automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien:
☒ Ei

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

  Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)

 • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
  Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
  Oikeus tietojen poistamiseen

 • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
  Vastustamisoikeus

 • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.