1

Världsfreden behöver sina uppbyggare

Kort information om förbundet

Veteraner i ny tid

Alla omfattas av kamratstöd, oavsett om man är medlem eller inte

 

Information om förbundet


Finlands Fredsbevararförbund rf är en både nationellt och internationellt erkänd veteranorganisation som bär ansvar att ombesköta välbefinnandet av våra egna veteraner och sak kännare inom internationell krishantering. Förbundet handhar utvecklingen av intressen och förmåner speciellt för Finlands experter inom internationell krishantering och beredskap.

Dessutom följer förbundet upp generella anställningsvillkor och vid behov förslag till att utveckla dessa. Förbundet deltar i allmän fredsbildning.

Förbundet är också en erkänd och oberoende försvarsorganisation som deltar i frivilligt nationellt landsförsvarsarbete. Förbundet är medlem i Försvarsutbildningsförbundet (MPK-FUF), och deltar i dess verksamhet på alla nivåer tillsammans med andra nationella försvarsorganisationer och verksamhetsutövare inom frivilligt landsförsvar.

Inom frivilligt nationellt landsförsvar fokuserar förbundet på att stödja försvarsmakten och andra säkerhetsmyndigheter i att överföra erfarenhet som erhållits inom uppgifter i internationell krishantering. Detta tillnyttjande användning och styrkande av vårt nationella försvar och övergripande nationella säkerhet. Samarbetet med de nationella organisationerna för veteranerna från våra krig fortgår som tidigare. Förbundet har i begärt samråd fortsatt ansvaret att internationellt representera alla finska veteraner och deras traditioner inom bland annat Världsveteranförbundet  (WVF – World Veterans Organization).

Finlands fredsbevararförbund samlar i en och samma organisation alla finländare som har tjänstgjort i fredsbevarande uppdrag och krishanteringsuppgifter. Förbundet fungerar som intressebevakare för sina medlemmar som likväl alla krishanteringsveteraner.

Finlands Fredsbevararförbund och dess medlemsföreningar anordnar olika aktiviteter längs året. Förbundet och föreningarna skaffar även förmåner till sina medlemmar och listar dessa som kan nyttjas med status som krishanteringsveteran. Status bemärks med nationellt antagen status och därav Försvarsministeriets veterankort som tilldelas alla.


Internationell verksamhet

Fredsbevararförbundets internationella samarbete har traditionellt fokuserat på nordiskt samarbete. Samarbetet har fortgått sedan slutet av 60-talet, agenda legat omväxlande på krishanteringsveteranernas aktuella stödfrågor. Nordiskt samarbete har varit en viktig språngbreda vid utvecklingen av stödsystemet för våra nationellakrishanteringsveteraner lika som flera av våra initiativ har stött utvecklingen i de övriga nordiska länderna.

Föreningen företräder även våra krigs veteranorganisationer inom Världsveteranförbundet  (World Veterans Organization, WVF) genom att aktivt delta i organisationens centrala administration (Secretariat Management Team) och i verksamheten i bestående kommittén för europeiska frågor (SCEA) samt inom världsorganisationensgeneralförsamling som anordnas vart tredje år.


Veteraner i ny tid

En fredsbevarare är alltid en veteran efter sin tjänstgöring, oavsett om han är under trettio år eller veteran i mer mogen ålder, man eller kvinna. Det har visat sig utmanande att tolka och behandla nya erans veteraner ändamålsänligt, eftersom hemförlovade från utlandstjänst har som tur de alldra flesta få väldigt synliga eller gömda fysiska skador. Faktum är att de allra flesta återvänder hem i god eller till och med bättre hälsa, på gott humör, starkare och med flera erfarenheter rikare. Detta är en fördel. Att återvända till vardagen ställer ändå till svårigheter för många och det vågar vi till och med erkänna idag: därför det finns en allt betydande beställning på erfarenhetsexpertis baserad gemensamt kamratstöd.

Formerna för kamratstöd har och utvecklas genom tiderna sedan medlet av 1990 talet. Följ dessa sidor och våraFacebook-uppdateringarna från Finlands Fredsbevararförbund på https://www.facebook.com/rauhanturvaajaliitto

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), stöder finansiellt utvecklingen av kamratstödverksamheten inom Fredsbevararförbundet.

Alla forna och nuvarande fredsbevare och krishanterings experter omfattas av nationellt kamratstöd, oavsett om man är medlem i Förbundets föreningar eller inte.

Fredsbevararförbundet organiserar kamratstöd för alla fredsbevarare oavsett ålder och kön, före detta och aktiva, deras besläktade, likväl unga som de äldre.

Frivilligt kamratstöd främjar de som tjänstgjort samt deras familjer att klara utmaningar och välbefinnade både företjänstgöring, under och efter uträttad tjänstetid. Gemensamma fritidsaktiviteter och kamratstöd bidrar ofta till att lindra då som eventuella överväldigande upplevelser under egen tjänstgöring och efter växer till sig för stora. Fredsbevararförbundet anordnar utbildning och vägledning för frivillig presonal som deltar i kamratstödjande funktioner.

Huvudtemat i alla internationella evenemang är att öka medvetenheten om veteranstatus, information omveteranstöd och dess utveckling och vid behov samhällets individuella delaktighet. Dessutom är syftet att ökasamhällets allmänhetens medvetenhet om veteranorganisationer och veteraner, deras behov och målsättningar. Samarbetet mellan de nordiska försvarsförvaltningarna (NORDEFCO) stöder samarbetet inom de nationella organen. Inom nordiskt försvarssamarbete på olika plan behandlar NORDEFCO såväl veteranfrågor.

Under uppdrag och tjänstgöringstid upplever fredsbevararen och deras nära och kära en unik livsituation

Fredsbevarande i ett klassiskt perspektiv har sedenmera utvecklats till allt mer krävande krishanteringsuppdrag.

Sedan 1956 har 50 000 finländare tjänstgjort i fredsbevarande och krishanteringsuppdrag. Samtliga uppdrag har varit och är fortsättningsvis förknippade med både farliga situationer och särskilda utmaningar relaterade till vardagen. Tjänstetiden påverkar både fredsbevararens och de samlevandes välbefinnande.

Tjänstgöringstid kan utsätta både fredsbevarare och deras nära och kära för stress och till och med traumatiska upplevelser. Tillräcklig information om de händelsevis betungande faktorerna före uttagen till utlandstjänst, under tjänstgöringstiden och efter hemförlovande gör det lättare att bearbeta och hantera upplevelserna.

Ändamålsenlig och tillräcklig gemensam förberedelse kan göra tjänstetiden till en sannerligen livsberikande upplevelse. Bristande förberedelser kan å andra sidan leda till en orimlig börda för den eller de vidkommande.

Kamratstöd är erfarenhetsexpertis

Ett socialt stödnätverk hjälper att hantera stressiga upplevelser. Kamratstödjande aktiviteter eftersträvar också till att nå fredsbevarare och deras besläktade från vilka fattas ett naturligt socialt stödnätverk.

Individuella networking arbetet understöds genom anordnade aktiviteterna inom kamratstödet hos lokala föreningar som medlemmar i Fredsbevararförbundet. Den personliga erfarenheten hos fredsbevarare är säregen i frivilligt kamratstöd för fredsbevararen med familj. Vid uppenbarat behov finns möjlighet att hänvisas till fortsattändamålsenlig vård och hjälp.

EN KAMRAT LÄMNAS ALDRIG EFTER.

Fredsbevarveteraner har för kamratstödet antagit idén om den princip som redan betydde allt för veteraner från våra krig. Vi har inte uppfunnit denna själva. Därav vill inte åtaga oss äran för detta. Oavsett vill vi starkt fortsätta attförverkliga samma anda av gemansamt systerskap och broderskap, där hjälp erbjuds till var och en och likväl såmottages.

Som fredsbevarare har vi erbjudits möjlighet att vidga vår världsbild. Vi har dessvärre sett och upplevt vad krig gör; hur meningslöst krig är och att krig aldrig har vinnare. Nästan alla erkänner att denne återvänt en olik person. De flesta kommer starkare. Uppdragen bidrar till bättre självkänsla och höjd tilltro till sin egen förmåga. Endel kommer att lättare uppskatta Finland som ett bra land att leva i. Resiliensen blir givet på en helt annan nivå. Anledning att klandra om småsaker minskar avsevärt.

Vi kan inte mera blunda för att upplevelserna under uppdragen lämnar negativa spår, sår som inte syns utanpå. Händelser kan återkomma i drömmar, livet kan stagnera och ingenting känns som vanligt. Livet vill inte börja rulla. Det är så gott som ofattbart hur något som hände för länge sedan fortfarande kan återkomma i tankarna årtionden senare.

Frivilliga inom Fredsbevararförbundet erbjuder individuellt kamratstöd med låg tröskel. Kamratstödet har upplevt att det oftast räcker med att emotta blicken, koncentrera sig på behovet och lyssna. Och om det finns ett behov av djupare engsgemang vet vi ett stödsystem som byggts upp under lång tid, som säkert kommer att omhändertaga. Vi kan hänvisa till ändamålsänlig vård, kamratstödet kan vid behov betala bakom receptionsdörren. Framöver ger toppexperter all nödvändig hjälp, terapi, övervakning och vägledning. Många har kunnat släta sina gropiga gatorväldigt bra. Risken finns att alla sår kanske inte läker helt. Men livet förmår oavsett fortsätta.

Vi kan med besked inte veta ett jota av den fasa som veteraner från våra krig och andra som har levt genom krig har individuellt upplevt. Men vi vet något om upplevelsen när en vän hjälper till eller när vi kan erbjuda stöd till en vän. För vi vet av erfarenhet hur underbara och samtidigt smärtsamma upplevelser fredsbevarande kan skapa.

Inom vår utbildning vill vi lära oss hur vi kan stödja våra systrar och bröder ännu bättre.

Kamratstöd är nödvändigtvis inte professionell vård, men vi vill lära oss hur man kan hjälpa till. Vi delar med oss ​​av våra erfarenheter och vi är en vän. Vi fortsätter stolt arvet från veteranerna från våra krig: “En kamrat lämnas aldrig efter”

I samarbete med