1

TOIMINTASUUNNITELMA

 

 TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry (SRTL) on sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan osallistuneiden henkilöiden etujärjestö, joka pitää huolta henkilöstön ja heidän sidosryhmiensä hyvinvoinnista, vertaistuesta sekä etuisuuksista. SRTL on itsenäinen, vapaaehtoinen veteraani- ja maanpuolustusjärjestö, joka osallistuu Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämiseen tehden siihen liittyen tiivistä yhteistyötä muiden turvallisuusalan organisaatioiden kanssa. Liitto pitää huolta sotiemme veteraaneista ja heidän perinnöstään ja edustaa kaikkia Suomen veteraaneja Maailman Veteraanijärjestössä. SRTL tekee puoluepoliittisesti ja ideologisesti sitoutumatonta rauhantyötä osallistuen yleiseen rauhankasvatukseen sekä pyrkien vaikuttamaan oikean tiedon välittämiseen. Liitto vaalii YK:n kestävän kehityksen linjauksia.

Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintaa ohjaavat liiton säännöt, strategia, syysliittokokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio sekä puolustusministeriön johdolla laadittu kansallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelma.

Vuonna 2023 Suomen Rauhanturvaajaliitto jatkaa strategiansa mukaisesti asemansa vahvistamista valtakunnallisesti merkittävänä etujärjestönä kriisinhallintaa käsittelevissä asioissa. Liiton taloudellista asemaa pyritään edelleen vahvistamaan. Päätavoitteina on saada toiminnalle lähivuosina budjettirahoitus, ja perustaa sen avulla kriisinhallintaveteraanikeskus.

Liiton organisaatiota vahvistetaan ja toimintaa ammattimaistetaan. Perustoiminnassa turvataan saavutettu taso. Vuodeksi 2023 vahvistetaan liiton toimistoa palkkaamalla kokeiluluonteisesti kokopäiväinen toiminnanjohtaja. Mikäli siitä saadaan positiivisia kokemuksia ja rahoitus sallii, käynnistetään vuoden loppupuolella päätoimisen toiminnanjohtajan haku ja rekrytointi.

Edunvalvonnassa liiton tärkein tehtävä on puolustusministerin myöntämän kriisinhallintaveteraanistatuksen edelleen kehittäminen. Se sisältää esimerkiksi jäsenyhdistyksille ja jäsenille kohdistuvaa kriisinhallintaveteraanien oikeudelliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaan liittyvää monipuolista vaikuttamista ja neuvontaa. Suomen mahdollisen NATO jäsenyyden vaikutukset kriisinhallintatehtäviin otetaan huomioon palvelussuhteen ehtoja tarkasteltaessa.

Rauhanturvaajaliiton päätehtävä on liiton strategian mukaisesti vertais- ja veteraanituki. Siihen sisältyy vertais- ja muu tuki rauhanturvaajille ja heidän läheisilleen sekä tuki sotiemme veteraaneille.

Vertaistuen päätavoitteena vuonna 2023 on rahoituksen vakiinnuttaminen ja henkilöresurssien turvaaminen. Vertaistuen painopiste on ennakoivassa toiminnassa, jolla pyritään estämään ongelmien syntyminen niin kriisinhallintapalveluksen aikana kuin kotiinpaluun jälkeisessä sopeutumisessa. Laajempana tavoitteena on avun tarpeessa olevien kriisinhallintaveteraanien tavoittaminen ja tarvittavan avun ja tuen tarjoaminen.

Kriisinhallintaveteraanien kuntoutusta (toimintakyvyn palauttaminen ja säilyttäminen) pyritään kehittämään yhdessä kriteerit täyttävien hoitolaitosten kanssa. Esimerkkinä mainittakoon sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden ryhmämuotoisen kuntoutuksen mallin tutkimus- ja kehityshanke Oulunkylän Kuntoutuskeskuksen kanssa.

Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry osallistuu mahdollisuuksien mukaan kuntoutuksiin Oulunkylässä tai mahdollisissa muissa kuntoutuspaikoissa. Ensisijaisesti käytetään lähellä olevaa Rokuan kuntoutuskeskusta, jossa on järjestetty ja mahdollisesti järjestetään tulevaisuudessakin ns. ”Kuntotsekkarit”- tapahtumia.

Vaikka veteraanituki painottuu rauhanturvaajien ja heidän läheistensä tukemiseen, liiton kunniatehtävänä on jäljellä olevien sotiemme veteraanien tukeminen sekä heidän perinteensä vaaliminen ja siirtäminen nuoremmille sukupolville.

Puolustusvoimien kanssa tehty puitesopimus edellyttää tehokasta vertaistukihenkilöstön rekrytointia ja koulutusta. Koulutukseen pyritään jatkuvasti rekrytoimaan uutta ja myös nuorempaa henkilöstöä.

Maanpuolustusjärjestönä liitto keskittyy erityisesti toimintaan MPK:ssa. Vallitsevan maailmantilanteen takia MPK:n toiminta tulee vuonna 2023 lisääntymään ja tehostumaan merkittävästi. Se vaikuttaa todennäköisesti myös SRTL:n henkilöstön tarpeeseen MPK:n harjoitustoiminnassa. Keskeisin liiton ja MPK:n yhteisprojekti on kriisinhallinnan koulutusohjelma, jota pyritään edelleen kehittämään. KRIHA 23 harjoitus järjestetään pääkaupunkiseudulla.

SRTL jatkaa vuonna 2023 kiinteää yhteistyötä puolustusministeriön ja Puolustusvoimien kanssa. Painopiste on Puolustusvoimien kanssa kriisinhallintaoperaatioiden henkilöstön rekrytoinnin ja psykososiaalisen tuen järjestämisessä. Yhteistyössä puolustusministeriön kanssa pyritään kehittämään ja vahvistamaan kriisinhallintaveteraanien elinikäistä tukiverkostoa ja siihen liittyviä palveluja. Keskeisenä tavoitteena on palvelukykyisen ja budjettirahoitteisen kriisinhallintaveteraanikeskuksen perustaminen.

SRTL on myös valmis tehostamaan ja lisäämään kokemusperäistä kouluttajatukeaan Puolustusvoimien kertausharjoitusten lisääntyessä ja Suomen tulevan NATO-jäsenyyden aiheuttaessa kansainvälisten harjoitusten määrän kasvua.

Maanpuolustusjärjestönä tärkeä toimintamuoto on ammunnan harjoittelu. Tärkeimpinä tavoitteina vuonna 2023 on kasvattaa ampumajaoston kouluttajien määrää ja levittää ampumaharrastustoimintaa koko valtakunnan alueelle. Ampumatoiminnassa tukeudutaan määräysten mahdollistamissa puitteissa MPK:een ja Puolustusvoimiin.

Rauhanturvaajaliiton jäsenmäärää pyritään lisäämään vuonna 2023 viidellä prosentilla.

SRTL:n viestinnän päämääränä on liiton tavoitteiden edistäminen. Keskeisimmät tavoitteet ovat: liiton tunnettavuuden parantaminen, kriisinhallintaveteraanien aseman vahvistaminen, liiton jäsenrekrytoinnin tukeminen ja liiton rahoitustavoitteiden saavuttamisen tukeminen

Sisäisessä tiedottamisessa tukeudutaan Rauhanturvaaja-lehteen ja liiton Microsoft 365 -alueen viestintäkanaviin ja tietopankkina toimivaan Intraan sekä Membook-viestintään. Tavoitteena on lisätä tiedottamista jäsenyhdistyksille ja yksityisille jäsenille.

Kansainvälinen toiminta ylläpidetään vähintään nykytasoisena. Yhteistyön valmistelua ja raportointia tehostetaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä NATO-jäsenyyden vaikutuksiin ja yhteispohjoismaisen veteraanitoiminnan vaikuttavuuden lisääntyviin mahdollisuuksiin.

Liiton jäsenmaksut vuonna 2023 säilytetään ennallaan.

 

Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry:n muu toiminta vuonna 2023 noudattaa joustavasti mukaillen Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n toimintasuunnitelmaa 2023 sekä strategiaa vuosille 2021–2025.

Liiton koulutustoiminta

Liiton oman koulutustoiminnan tarkoituksena on kouluttaa yhdistysten toimihenkilöitä, vertaistukihenkilöitä ja ampumakouluttajia. Toimihenkilöiden koulutuksesta vastaa toiminnanjohtaja, vertaistukihenkilöiden koulutuksesta vertaistukikoordinaattori ja ampumakouluttajien koulutuksesta ampumajaoston vetäjä.

 

Muu koulutustoiminta hoidetaan pääosin MPK:n organisaation kautta. Keskeisin liiton ja MPK:n yhteisprojekti on kriisinhallinnan koulutusohjelma ja se jalkautetaan koko Suomen alueelle.

Ohjelman tavoitteena on tukea Puolustusvoimia tiedottamisessa ja kriisinhallinnan rekrytoinnissa sekä tuottaa riittävä määrä osaavia vapaaehtoiskouluttajia eri paikallisyhdistyksiin, etenkin kurssien suunnittelu- ja johtotehtäviin.

Liitto järjestää kuusi erillistä eriaiheista järjestökoulutusta etäkokouksina.

Ampumajaoston kouluttajapoolin kasvattamista jatketaan ja liiton omien kouluttajien järjestämää ampumaharrastustoimintaa levitetään koko Suomen alueelle.

Tavoitteena on, että yhdistys osallistuu 2023 liiton järjestökoulutuksiin ja jokainen veteraanitukihenkilö osallistuu ainakin yhteen VETU-koulutustilaisuuteen. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan MPK:n kursseille.

Palkitseminen

Pääsääntöisesti keväällä 2023 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat esitykset tulee toimittaa liittoon (palkitsemistoimikunnalle) 31.12.2022 mennessä ja syksyllä 2023 myönnettäviä huomionosoituksia koskevat esitykset 30.6.2023 mennessä.

Valtiollisia kunniamerkkejä koskevia ehdotuksia tulee toimittaa palkitsemistoimikunnalle pitkin vuotta, jotta käsittelyyn liiton hallituksessa sekä varsinaisten ehdotusten valmisteluun tietojen tarkistamisineen jäisi riittävästi aikaa ennen niiden jättöaikaa (SVR/SL 28.2. mennessä ja VR 31.8.).

Esitykset vuoden rauhanturvaajasta toivotaan toimitettavan liiton toimistoon 31.3.2023 mennessä. Palkitseminen tapahtuu syysliittokokouksessa.

Liitto kehittää kansainvälistä rauhanturvaajien päivää 29.5. keskeisimmäksi kriisinhallintaveteraanien juhla- ja muistopäiväksi. Tähän liittyen mm. liiton ansioristien myöntöpäivä siirretään YK-päivältä 24.10. rauhanturvaajien päiväksi 29.5. Liiton palkitsemistoimikunta jatkaa palkitsemisjärjestelmän kehittämistä sekä laadullisesti että määrällisesti. Kriisinhallintaveteraanitunnuksen tunnettavuuden lisäämistä jatketaan ja kriisinhallinnan muistomitalihanketta pyritään edelleen edistämään osana kansallista veteraaniohjelmaa.

Jäsenmaksut ja jäsenmaksulaskutus

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2023 on yksitoista (11) euroa ja liiton osuus on yhdeksän (9) euroa. Jäsenmaksu on siis yhteensä 20 euroa ja lehtimaksu on 20 euroa paperisena ja 15 euroa digiversiona. Toimialuejäseniltä jäsenmaksu on nolla (0) euroa.

Esitys jäsenmaksuosuudeksi on edelleen 11 euroa. Jäsenmaksu on yhteensä siis 40 euroa, jos kokous ei päätä nostaa jäsenmaksua.

Jäsenmaksulaskutus suoritetaan viikolla 5. Laskun eräpäivä on 28.2.

Laskutus maksamattomille suoritetaan viikolla 15.

Kuluvan vuoden aikana liittyvät uudet jäsenet laskutetaan liittymisen yhteydessä.

Uusien jäsenten laskutus lopetetaan 1.9. alkaen.

Laskutus maksamattomille suoritetaan alkaen viikolla 36.

Jäsentoiminta ja yhteistyö

 • jäsenillat mahdollisuuksien mukaan
 • kesäkauden avajaiset ja -päättäjäiset
 • jäsen- ja vertaistukisaunaillat kesäkaudella torstaisin Kontuniemessä
 • Kontuniemen kunnostaminen, grillikodan rakentaminen
 • VETU-illat mahdollisia liiton tai yhdistyksen järjestämänä ja tarpeen mukaan
 • pikkujoulut, mikäli halukkuutta ilmenee
 • osallistutaan SRTL:n tapahtumiin ja kilpailuihin, mm. Falling Plates -ammunnat
 • palkitsemiset
 • talkoot kesäkaudella Kontuniemen ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja polttopuiden turvaamiseksi
 • posetapaamiset Kontuniemessä tilanteen mukaan jäsenten järjestämänä
 • yhdistyksen oman toiminnan kehittäminen
 • alueellisen yhteistyön kehittäminen Kainuun, Raahen alueen, Koillismaan, Länsi-Pohjan sinibarettien ja Lapin Rauhanturvaajien kesken. Osallistutaan tapahtumiin, mikäli niitä järjestetään.
 • Oulun Päällystöyhdistys ry:n Evp-osasto on haastanut Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry:n Kyykkäkilpailuun. Kilpailu järjestetään yleensä elokuussa ja siihen tulee erillinen kutsu. Tapahtumaan pyydetään mukaan myös Oulun alueella toimiva Upseeriliiton Oulun osasto, jotta saadaan enemmän joukkueita.
 • Sotiemme veteraanit kutsutaan aina sopiviin yhdistyksen tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi tarvittaessa osallistutaan veteraanikeräyksiin, mikäli niitä järjestetään.

Viralliset tilaisuudet

 • 27.4. Kansallinen veteraanipäivä
 • 20.5. Kevätliittokokous Hämeenlinna
 • 21.5. kaatuneiden muistopäivä
 • 18.–21.5. Erämessut Oulussa
 • 29.5 Kv-rauhanturvaajien päivä, seppeleen lasku Ensio Siilasvuon haudalle, palkitsemiset
 • 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlapäivä, lipun nosto Linnasaaressa
 • 21.9. Kansa kävelemään tapahtuma/veteraanikävely
 • 24.10 YK-päivän seppeleenlasku
 • 28.10. SRTL:n syysliittokokous Sastamala
 • 6.12 Itsenäisyyspäivän lipunnosto ja aamupala sekä palkitsemiset Radisson Blu hotellilla sekä valtakunnallinen paraati Oulussa. Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry kokoaa Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n paraatiosaston tilaisuuteen.
 • 24.12 Jouluaaton kunniavartio Intiön sankarihaudalla

Liitto järjestää tai näkyy vuonna 2023 ainakin seuraavissa liikunta- ja urheilutapahtumissa:

 • helmikuussa Kaukopartiohiihto, Kouvola
 • 25.–26.2. Finlandia hiihto, Lahti (liiton osasto)
 • maaliskuussa Körmy Open -biljarditurnaus, Tampere
 • 27.5. Raatteen marssi, Suomussalmi (liiton osasto)
 • Kesäyön marssi (liiton osasto)
 • 1.–2.7. Salpavaellus (liiton osasto)
 • heinäkuussa Sulkavan Suur-Soudut, Sulkava (liiton vene)
 • 18.–21.7. Nijmegen marssi, Hollanti
 • 6.8. liiton golf-mestaruuskilpailut, Kouvola
 • 11.–13.8. Vaasan marssi, Vaasa
 • YK:n rauhanpäivän liikuntatapahtuma, paikkakunnittain (ns. Koko kansa kävelemään – tapahtuma)
 • loka-marraskuussa Körmy Open -keilaturnaus

Ampumatapahtumia vuonna 2023

 • huhti-toukokuussa liiton perinneasekilpailu
 • heinäkuussa Pohjoismaisten kriisinhallintaveteraanien ampumamestaruuskilpailut Santahaminassa
 • elokuussa liiton ampumaharjoitustapahtuma Vekaranjärvellä
 • syyskuussa liiton ampumaharrastusviikonloppu Taipalsaarella

Liiton tukemia ja järjestämiä muita kuin liikunta- ja urheilutapahtumia:

 • 22.4. Koko kansan maanpuolustustapahtuma Ideaparkissa Lempäälässä
 • 4.6. Puolustusvoimien lippujuhlan valtakunnallinen paraati Jyväskylässä
 • 17.6. Rauhanturvaajat Tuurissa -tapahtuma Alavudella
 • Liiton kesäpäivät heinä-elokuussa
 • Veteraaniseminaari järjestetään syyskuussa
 • Kriha23-harjoitus syyskuussa pääkaupunkiseudulla
 • Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään 6.12.2023 Oulussa. Liiton paraatiosaston kokoaa Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry
 • Muihin tilaisuuksiin osallistutaan vuonna 2023 tilaisuuden luonteen ja yhdistyksen tarpeen mukaisella henkilömäärällä

Yhdistyskilpailut

Liiton hallitus valitsee vuoden yhdistyksen niiden jäsenyhdistysten joukosta, jotka palauttavat toimintalomakkeen sekä lähettävät materiaalia kuluneen vuoden toiminnastaan liitolle 1.3. mennessä. Kilpailun voittaja julkistetaan ja palkitaan kevätliittokokouksen 2023 yhteydessä.

Verikauha-verenluovutuskiertopalkinnosta otellaan 1.9.2022 – 31.8.2023. Kilpailun voittaja julkistetaan syysliittokokouksessa.

Rauhanturvaajalehti

Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2023 lehti ilmestyy parillisten kuukausien lopussa: helmi-, huhti-, kesä-, elo-, loka- ja joulukuussa. Lehden laajuus per numero on 48–60 sivua. Lehteen tarkoitettujen aineistojen viimeiset toimituspäivät ovat vastaavasti parittomien kuukausien lopussa.

Viestintä ja tiedottaminen

Sisäisessä tiedottamisessa käytetään yhdistyksen blogi sivuja, sähköpostia, WhatsApp tekstiviestejä sekä Membook -sovellusta. Yhdistyksen tiedottaja vastaa tiedottamisesta, mutta myös muut johtokunnan jäsenet voivat tarvittaessa tiedottaa yhteisistä ja tärkeistä asioista. Johtokunta käyttää sisäisessä tiedottamisessa lähinnä WhatsApp viestejä ja sähköpostia.

Ulkoinen viestintä

Ulkoisen viestinnän keskeisin tavoite on luoda Oulun Seudun Rauhanturvaajat Ry:stä toiminnasta positiivista kuvaa. Yhdistys käyttää sosiaalisen median kanavaa (Facebook) sekä blogisivustoa ja Rauhanturvaaja -lehteä ulkoisen viestinnän kanavina, sekä tarvittaessa muuta printtimediaa.

Yhdistys osallistuu messuille ja maanpuolustustapahtumiin, joissa kohtaamisten tavoitteena on erityisesti jäsenhankinta sekä kriisinhallintatietouden lisääminen.

Yhdistyksen sosiaalisen median kanavat palvelevat sekä jäsenviestintää että suomalaiseen rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan liittyvää tietouden rakentamista ja ylläpitoa.

Viestinnän sisällöntuotannossa verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat palvelevat kukin hieman eri tarkoituksia ja kohderyhmiä: verkkosivuille kootaan ja ylläpidetään pysyvät perustiedot sekä viralliset tiedotteet ja kannanotot sekä tapahtumakalenteri, Facebook toimii jäsenille suunnattuna tehokkaana viestintäkanavana.

Rauhanturvaaja-lehti toimii yhtenä yhdistyksen viestintäkanavana. Yhdistyksen tapahtumista tuotetaan lehteen juttuja tiedottajan toimesta.

Vuoden 2023 tavoitteena on saada SRTL:n tukemat Internetin kotisivut yhdistyksellemme.

 

Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!