1

Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry:n säännöt

 

 

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Rauhanturvaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja toiminta-alueena Oulun seutu.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistys on itsenäinen vapaaehtoinen maanpuolustus- ja veteraanijärjestö, ja se on Suomen Rauhanturvaajaliitto Ry:n jäsenyhdistys. Suomen Rauhanturvaajaliitto Ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä Liitto.

Yhdistyksen tarkoituksena on
– koota kaikki toiminta-alueellaan asuvat rauhanturvatehtävissä ja kriisinhallintatehtävissä palvelevat ja palvelleet henkilöt yhtenäiseksi yhdistykseksi ja toimia jäsentensä yhdyssiteenä
– vaalia rauhanturvaamisen perinteitä sekä lisätä rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatietoisuutta yhteiskunnassa osallistumalla kriisinhallinnasta käytävään kansalaiskeskusteluun ja rauhankasvatukseen Liiton osoittamalla tavalla
– edistää kriisinhallintahenkilöstön oikeudellista, sosiaalista ja yleistä taloudellista asemaa osallistumalla keskusteluun, koulutuksiin ja tukemalla jäsenistöään Liiton osoittamalla tavalla
– tukea rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelevia tai palvelleita ja heidän omaisiaan antamalla vertaistukea ja oikeudellista neuvontaa Liiton määrittelemällä tavalla
– tukea jäsenistön maanpuolustustahdon, -taitojen ja –kunnon ylläpitämistä sekä osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja sen kehittämiseen

3 § Toiminta yhdistyksessä

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys
– voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja tiedotustoimintaa, esitellä toimintaansa messuilla, luoda nettisivuja, kerätä yhdistystä koskevaa perinneaineistoa ja historiatietoutta sekä –materiaalia
– voi järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, koulutus-, liikunta- ja muita samantapaisia tilaisuuksia
– voi ylläpitää ja omistaa jäsenistölleen ja näiden perheille tarkoitettuja virkistys- ja lomanviettopaikkoja
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
– kerää jäsenistöltä jäsenmaksua
– voi vastaanottaa ja luovuttaa avustuksia, lahjoituksia sekä vastaanottaa testamentteja
– asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi harjoittaa ravintola- tai julkaisutoimintaa, toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä sekä toimeenpanna erilaisia maksullisia juhlatilaisuuksia
– voi hankki, myydä ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
– voi harjoittaa pienimuotoista talkootyötä
– voi perustaa ja kartuttaa rahastoja

4 §  Naistoimikunta

Yhdistyksen johtokunta voi asettaa naistoimikunnan, joka toimii johtokunnan alaisuudessa.

5 § Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvatehtävissä tai muiden organisaatioiden kriisinhallintatehtävissä palvellut tai palveleva Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on vain läsnä olevilla varsinaisilla jäsenillä. Valtakirjalla ei voi äänestää yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön. Kannatusjäsen maksaa syyskokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun. Yhdistyksen sääntömääräinen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi.

6 § Jäsenen eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, esittää siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle, puheenjohtajalle tai muulle yhdistyksen toimihenkilölle taikka suullisesti kokouksessa, niin että se voidaan kirjata yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei johtokunta esitetyn pätevän syyn vuoksi vapauta häntä jäsenyydestä ennen tätä määräaikaa. Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti johtokunta voi erottaa yhdistyksestä.

7 § Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat syyskokous eli vaalikokous ja kevätkokous eli tilikokous. Lisäksi muita kokouksia pidetään tarvittaessa.

Syyskokous eli vaalikokous

Syyskokouksessa, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä, käsitellään mm. seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen
2. Valitaan kokoukselle tarvittavat ääntenlaskijat
3. Valitaan kokoukselle:
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Ilmoitusasiat
7. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja alustava toimintakalenteri alkavalle toimintakaudelle
8. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksujen määrä ja periminen
9. Päätetään tarvittaessa yhdistyksen sääntöjen uusimisesta ja muutoksista
10. Käsitellään ja hyväksytään tulevan toimintakauden talousarvio
11. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja neljä (4) johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle. Valitaan kaksi (2) varajäsentä, joiden toimikausi on yksi (1) vuosi
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
13. Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten elokuun loppuun mennessä johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat

Kevätkokous eli tilikokous

Kevätkokouksessa, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään mm. seuraavat asiat:
1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen
2. Valitaan kokoukselle tarvittavat ääntenlaskijat
3. Valitaan kokoukselle:
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Ilmoitusasiat
7. Esitetään johtokunnan laatima yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
8. Päätetään tarvittaessa yhdistyksen sääntöjen uusimisesta ja muutoksista
9. Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunnot
10. Päätetään tilien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
11. Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten joulukuun loppuun mennessä johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat

Muut yhdistyksen kokoukset

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten johtokunnalta pyytää.

8 § Kokouksista ilmoittaminen

Yhdistyksen kutsuu kokoukseen johtokunta ilmoittamalla siitä jäsenilleen nettisivustollaan tai sähköpostilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

9 § Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Viimeksi mainitut voidaan valita myös yhdistyksen muusta jäsenistöstä.
Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain on neljä (4) erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroisuus arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

10 § Johtokunnan päätösvaltaisuus

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään neljä (4) jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä, (joista neljästä osa voi olla varajäseniä) on saapuvilla. Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

11 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:
– johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
– edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, joihin sääntömääräinen kokous on sen valtuuttanut sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana,
– kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
– toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset,
– vastata yhdistyksen rahavaroista ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä,
– valita yhdistykselle ja sen elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa,
– päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen määräämissä rajoissa sekä ylläpitää ja päivittää omaltaan osaltaan yhdistyksen jäsenistä jäsenrekisteriä,
– laatia yhdistyksen toimintakertomukset ja tilikertomukset,
– laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
– hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

12 § Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Päätöksiin, mitkä tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä yhdessä yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava. Sääntömuutoksen tultua merkityksi yhdistysrekisteriin tulevat muutetut säännöt voimaan heti.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Päätökseen, mikä tarkoittaa yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään ¾ yhdistyksen yhdessä kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja tämä päätös on vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa vastaavasti vähintään ¾ äänten enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.

16 § Varojen käyttö päätöskokouksen jälkeen

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, niin yhdistyksen varat saadaan tällöin käyttää viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti ja ainoastaan yhdistyksen tarkoitusperien edellyttämällä tavalla.

 

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!