1

Suomen Rauhanturvaajaliitto kehittää tukitoimia yhteistyössä useiden mies-, isä- ja poikatyön järjestöjen kanssa. Yhteyshenkilönä Rauhanturvaajaliitossa toimii vertaistukikoordinaattori Timo Ryhänen.

Lapin yliopistossa tutkitaan muutoksia perheen vuorovaikutuksessa erotilanteessa isien kokemana. Tutkimukseen etsitään haastateltavia.

Osallistu ryhmähaastatteluun ja tule mukaan keskustelemaan erosta ja perheen vuorovaikutuksesta. Haastattelu on osa pro gradu -tutkielmaa, jonka aiheena on ”Muutokset perheen vuorovaikutuksessa erotilanteessa isien kokemana”. Pro gradu – tutkielman tavoitteena on hahmottaa muutoksia perheen vuorovaikutuksessa erotilanteessa, tuoda esille nimenomaan miesten näkökulmaa aiheeseen sekä hahmottaa
millaista tukea eroon on saatu tai olisi kaivattu. Jos olet eron kokenut isä, jolla on alaikäisiä lapsia, tutkija on kiinnostunut kuulemaan juuri sinun kokemuksiasi.

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä pro gradu -tutkielmassani on ryhmämuotoinen teemahaastattelu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käymme läpi teemoja perheen vuorovaikutukseen ja eroon liittyen ryhmässä keskustellen. Teiltä tullaan kysymään vain tutkimuksen kannalta olennaisia tietoja, eikä muita tietoja esimerkiksi henkilökunnalta tai asiakastietojärjestelmästä tulla hankkimaan. Voitte halutessanne jättää vastaamatta mihin tahansa kysymykseen. Haastateltavia yhdessä ryhmässä on noin 3–6 henkilöä.

Haastatteluihin on hyvä varata aikaa 45–90 minuuttia. Haastattelu toteutetaan Teamsyhteydellä ja haastattelut tallennetaan aineiston käsittelyä varten. Tallenne saatetaan tekstimuotoon ja anonymisoidaan, eli tunnistetiedot häivytetään ja yksityiskohtia muutetaan tarvittaessa, jotta kenenkään henkilöllisyyttä ei voi aineistosta tunnistaa. Tekstimuotoisen aineiston valmistuttua alkuperäinen tallenne hävitetään asianmukaisesti
ja tietoturvallisesti. Myös tutkimusaineisto hävitetään heti tutkimuksen valmistuttua.

Aineistoa käytetään vain tämän pro gradu -tutkimuksen tekoon eikä tietoja luovuteta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. Tutkimuksen tulokset ovat luettavissa pro gradu -tutkielmastani, jonka pyrin saattamaan valmiiksi kesällä 2022.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin luottamuksellista ja vapaaehtoista. Osallistumisen voi keskeyttää tai perua koska tahansa. Vastaan mielelläni tutkimukseen tai haastatteluun liittyviin kysymyksiin. Juuri sinun kokemuksesi on tärkeä!

Ystävällisin terveisin,
Rauna Kämäräinen
Lapin yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityö
rkamarai@ulapland.fi