1

VARSINAIS-SUOMEN SINIBARETIT RY:N SÄÄNNÖT

 

Syyskokouksessa 10.11.2020 hyväksytyt säännöt, PRH vahvistamat 12.4.2021

VARSINAIS-SUOMEN SINIBARETIT RY:N SÄÄNNÖT                       

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

 1. §

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Sinibaretit ry, ruotsiksi Egentliga Finlands

Blåbaretter rf. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alue Varsinais-Suomi. Yhdistys on Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n jäsenyhdistys. Varsinais-Suomen Sinibaretit ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.  

TARKOITUS JA TOIMINTA

 1. §

Yhdistyksen tarkoituksena on

– koota alueellaan asuvat, 4. §:ssä määritellyt henkilöt järjestön piiriin toveruuden ja kriisinhallinta- ja rauhanturvatoimintaa sekä maanpuolustusta kohtaan tunnetun mielenkiinnon merkeissä,

– lisätä tietämystä kriisinhallinta- ja rauhanturvatoiminnasta,

– osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön,

– valvoa jäsentensä sosiaalisia, oikeudellisia ja taloudellisia etuja sekä toimia tässä mielessä yhdyselimenä kriisinhallinta- ja rauhanturvapalvelusta koskevissa asioissa,

– toimia yhdistyksen piiriin kuuluvien perinteiden ja yhteisten muistojen vaalijana sekä

– tukea mahdollisuuksien mukaan jäseniään.  

 1. §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
– asianomaisen luvan hankittuaan harjoituttaa henkilöjäseniänsä ampuma-aseiden käyttöön

– toimittaa ja julkaista painotuotteita sekä harjoittaa tiedotustoimintaa,

– järjestää koulutus-, juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja muita samantapaisia tilaisuuksia,

– toimeenpanna keräyksiä, arpajaisia ja maksullisia tilaisuuksia,

– harjoittaa toimintansa tukemiseksi talkootoimintaa sekä asianomaisen luvan saatuaan ravintola-, majoitusliike- tai kustannustoimintaa,

– perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoituksia varten rahastoja,

– pitää yhteyksiä palveluksessa oleviin jäseniinsä, sekä

– kerätä yhdistystä koskevaa perinneaineistoa.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksen toiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta.  

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

 1. §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Suomen kansalainen, joka on palvellut tai palvelee Yhdistyneiden Kansakuntien tai muiden organisaatioiden rauhanturvaamis- tai kriisinhallintatehtävissä ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on vain varsinaisilla jäsenillä.  

 1. §

Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessaan hallituksen esityksestä päättää kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenet eivät maksa yhdistyksen jäsenmaksua.  

 1. §

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, jolloin jäsenyys päättyy seuraavassa hallituksen kokouksessa tehtävällä pöytäkirja -merkinnällä taikka yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin jäsenyys päättyy heti. Hallitus voi katsoa edellisen vuoden jäsenmaksun maksamatta jättäneen jäsenen eronneeksi.  

Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä tai pyrkimyksiä, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.  

YHDISTYKSEN HALLINTO

7. §

Yhdistyksen säännöllisiä kokouksia ovat syys- ja kevätkokous.  

Syyskokous pidetään loka – marraskuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen,
 2. valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa,
 3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa,
 4. todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus,
 5. esitetään tiedotusasiat,
 6. käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelmaesitys seuraavalle vuodelle,
 7. päätetään varsinaisen jäsenen ja kannattavan jäsenen jäsenmaksun suuruus sekä maksutapa ja -aika seuraavana vuotena sekä käsitellään hallituksen laatima esitys yhdistyksen talousarvioksi seuraavalle vuodelle,
 8. valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet,
 9. valitaan yhdistyksen varaedustaja Suomen Rauhanturvaajaliiton valtuuskuntaan,
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 11. käsitellään muut hallituksen esittämät ja jäsenten elokuun loppuun mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. 

Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen,
 2. valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa,
 3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa,
 4. todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus,
 5. esitetään tiedotusasiat,
 6. esitetään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus päättyneeltä vuodelta,
 7. esitetään yhdistyksen tilit ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajan niistä antama lausunto,
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 9. esitetään katsaus alkaneen toimintavuoden tapahtumiin sekä
 10. käsitellään muut hallituksen esittämät ja jäsenten tammikuun loppuun mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. 
 1. §

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

 1. §

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukseen sähköisellä tai kirjallisella jäsentiedotteella tai julkaisemalla tiedon kokouksesta yhdistyksen kotipaikkakunnan suurimmassa sanomalehdessä tai liittomme julkaisemassa jäsenlehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.  

 1. §

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan (8) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa.  

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain on neljä erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus on ratkaistu arvalla. Hallituksen 1. varajäsen ja 2. varajäsen valitaan vuodeksi kerrallaan.  

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin, taloudenhoitajan, jäsensihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet; nämä voidaan valita myös hallitukseen kuulumattomasta jäsenistöstä.  

Kaikkien toimihenkilöiden toimikausi alkaa seuraavan vuoden alusta. Tarvittaessa voidaan tiettyyn tehtävään valittu toimikunta asettaa toimeen heti. Erovuoroiset hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt voidaan valita uudelleen. Äänivalta hallituksen kokouksissa on vain sen varsinaisilla jäsenillä.  

 1. §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Osallistuminen yhdistyksen hallituksen kokoukseen on mahdollinen myös etänä ennen kokousta (ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti. Yhdistyksen hallitus päättää etäosallistumisen järjestämiseen liittyvistä käytännön seikoista, keinoista ja käytettävistä teknisistä välineistä.  

 1. §

Hallituksen tehtävänä on

– johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,

– edustaa yhdistystä ja tehdä sen nimissä sitoumuksia, joihin yhdistyksen kokous on hallituksen valtuuttanut sekä esiintyä yhdistyksen nimissä kantajana ja vastaajana,

– kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

– vastata yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten toteuttamisesta,

– pitää ajan tasalla yhdistyksen jäsenluetteloa,

– päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen määräämissä rajoissa,

– vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta,

– laatia yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat,

– hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.  

TILIT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN

 1. §

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on viimeistään 15. helmikuuta jätettävä toiminnantarkastajalle jonka tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään seitsemän päivää ennen kevätkokousta.  

 1. §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden haluamilleen henkilöille.  

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 1. §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista vaaditaan vähintään kolme

neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesitys on mainittava kokouskutsussa.  

 1. §

Yhdistyksen purkamispäätökseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen

kokouksessa annetuista äänistä. Päätös on vahvistettava toisessa, aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua pidettävässä kokouksessa, jolloin lopullisen purkamispäätöksen tekemiseen vaaditaan myös vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesityksestä on kummankin kokouksen kutsussa jäsenistölle ilmoitettava. 

 1. §

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, saadaan sen varat ja muu omaisuus käyttää ainoastaan yhdistyksen tarkoitusperiä palvelevalla tavalla siten, kuin yhdistyksen viimeisessä kokouksessa yksityiskohtaisesti päätetään. 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

 1. §

Niiltä osin, mitä näissä säännöissä ei mainita, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!