1

LAPIN RAUHANTURVAAJAT RY:N SÄÄNNÖT

 

I YHDISTYKSEN NIMI, KOTIKUNTA
1§ Yhdistyksen nimi on Lapin Rauhanturvaajat ry ja kotikunta Rovaniemi. Lapin Rauhanturvaajat ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

 

II TARKOITUS JA TOIMINTA

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on:
– koota Yhdistyneitten Kansakuntien ja muissa rauhanturvaamislain perusteella toimeenpannuissa rauhanturvaamis- tai vastaavissa kriisinhallinnan tehtävissä, palvellut ja palveleva
henkilöstö yhteen, toveruuden sekä YK:a ja maanpuolustusta kohtaan tunnetun mielenkiinnon merkeissä.
– työskennellä rauhanturvaamistoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja ymmärtämyksen lisäämiseksi rauhanturvaamistyölle.
– työskennellä rauhanturvaamistoiminnan ja kriisinhallinnan arvostuksen hyväksi.
– seurata lainsäädännön kehittämisen ja soveltamisen vaikutusta rauhanturvahenkilöstön oikeudelliseen, sotilaalliseen ja taloudelliseen asemaan.
– toimia yhdistyksen piiriin kuuluvien perinteiden ja yhteisten muistojen vaalijana
– tukea taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita rauhanturvaajaveteraaneja ja heidän huoltonsa varassa olevia henkilöitä.
– tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen
– edistää ja tukea jäsentensä urheiluammunta- ja muuta liikunta- ja harrastustoimintaa.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– kerää yhdistystä koskevaa perinneaineistoa
– järjestää juhla-, kokous-, keskustelu-, koulutus-, kilpailu-, urheiluammunta-, retkeily-, yms. tilaisuuksia
– perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa varten rahastoja
– toimittaa ja julkaisee painotuotteita sekä harjoittaa tiedotustoimintaa
– yhdistys voi harjoittaa toimintansa tukemiseksi majoitus- ja ravintolatoimintaa sekä kioskikauppaa, harjoittaa kustannustoimintaa sekä järjestää arpajaisia, keräyksiä ja maksullisina tilaisuuksina messi-iltoja
– ylläpitää tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenille ja jäsenten perheille tarkoitettuja voittoa tavoittelemattomia virkistys- ja lomanviettopaikkoja
– toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

III JÄSENYYS

4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa YK:n tai muissa rauhanturvaamislain tai muun lain perusteella toimeenpannuissa rauhanturvaamistehtävissä tai vastaavissa kriisinhallinnan tehtävissä palvellut tai palveleva, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.
Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyslakia. Jäsenen velvollisuus on maksaa vuosittain jäsenmaksu ja muita toimintaan liittyviä kokouksissa päätettyjä maksuja.

5§ Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen jäsenmaksun suorittaneen yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

6§ Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

7§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.
Yhdistyksestä erottaminen.
Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti, voidaan erottaa yhdistyksestä.
Ennen erottamista jäsenelle on annettava tilaisuus selityksen antamiseen, paitsi silloin kun
syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Yhdistyksen hallitus voi todeta jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt kahtena vuotena jäsenmaksunsa maksamatta. YhdistysL 14§ ja 15§.

 

IV YHDISTYKSEN HALLINTO

8§ Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu jäsenille tai julkaisemalla se jäsenlehdessä (Rauhanturvaaja) tai Lapin alueen päälehdessä. (Lapin Kansa)

9§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi – maaliskuun aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, kaksi ääntenlaskijaa
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. ilmoitusasiat
6. hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
7. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
9. päätetään mahdollisen yli- tai alijäämän käytöstä.
10. hyväksytään toimintasuunnitelma.
11. hyväksytään jäsenmaksu ja perimistapa
12. hyväksytään talousarvio
13. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja neljä hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle, sekä kolme hallituksen varajäsentä
14. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
15. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten kaksi viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.
16. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan suljetut vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Kokouksessa ei voi äänestää valtakirjalla.

10§ Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa
Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on
ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.
Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia
koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. Yhdistyslaki 26§ (16.7.2010/678). Esteellisyys koskee myös heidän asiamiestään tai edustajaansa.

11§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista ja kolme varajäsentä. Varajäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.
Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
Muut hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain on neljä erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroisuus arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä kutsuu joko keskuudestaan tai muualta rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Varajäsen käyttää varsinaisen jäsenen äänivaltaa.
Hallitus voi toimintansa edistämiseksi asettaa jaostoja tai toimielimiä.

12§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) muuta jäsentä on läsnä.
Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. YhdistysL.

13§ Hallituksen tehtävät:
– johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen toteuttamiseksi
– edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumukset, joihin yhdistyksen kokous on sen valtuuttanut sekä esiintyy yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana
– nimeää edustajat SRTL:n tilaisuuksiin.
– kutsuu koolle ja valmistelee yhdistyksen kokoukset.
– laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
– laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
– toimeenpanee yhdistyksen kokousten päätökset

– vastaa yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta,
– valmistelee tilinpäätöksen rahastonhoitajan kanssa.
– päättää jäseneksi ottamisesta, hoitaa jäsenmaksujen perinnän ja pitää jäsenluetteloa.
– valitsee yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrää heidän palkkiot.

 

V TILIT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN

14§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle
viimeistään kaksikymmentaksi (21) päivää ennen tilikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen tilikokousta.

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN
16§ Päätös sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Purkamispäätös on vahvistettava toisessa aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin ääntenenemmistöin.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat edellä mainittuun tarkoitukseen.

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!