1

I YHDISTYKSEN NIMI, KOTIKUNTA
1§ Yhdistyksen nimi on Lapin Rauhanturvaajat ry ja kotikunta
Rovaniemi.
Lapin Rauhanturvaajat ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä
yhdistys.

II TARKOITUS JA TOIMINTA
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on:
– koota Yhdistyneitten Kansakuntien ja muissa rauhanturvaamislain
perusteella toimeenpannuissa rauhanturvaamis- tai vastaavissa
kriisinhallinnan tehtävissä, palvellut ja palveleva henkilöstö
yhteen, toveruuden sekä YK:a ja maanpuolustusta kohtaan tunnetun
mielenkiinnon merkeissä.
– työskennellä rauhanturvaamistoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja
ymmärtämyksen lisäämiseksi rauhanturvaamistyölle.
– työskennellä rauhanturvaamistoiminnan ja kriisinhallinnan
arvostuksen hyväksi.
– seurata lainsäädännön kehittämisen ja soveltamisen vaikutusta
rauhanturvahenkilöstön oikeudelliseen, sotilaalliseen ja
taloudelliseen asemaan.
– toimia yhdistyksen piiriin kuuluvien perinteiden ja yhteisten
muistojen vaalijana
– tukea taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita
rauhanturvaajaveteraaneja ja heidän huoltonsa varassa olevia
henkilöitä.
– tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja osallistua
vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen
– edistää ja tukea jäsentensä urheiluammunta- ja muuta liikunta- ja
harrastustoimintaa.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– kerää yhdistystä koskevaa perinneaineistoa
– järjestää juhla-, kokous-, keskustelu-, koulutus-, kilpailu-,
urheiluammunta-, retkeily-, yms. tilaisuuksia
– perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa varten
rahastoja

Sivu: 2(6)

– toimittaa ja julkaisee painotuotteita sekä harjoittaa
tiedotustoimintaa
– yhdistys voi harjoittaa toimintansa tukemiseksi majoitus- ja
ravintolatoimintaa sekä kioskikauppaa, harjoittaa kustannustoimintaa
sekä järjestää arpajaisia, keräyksiä ja maksullisina tilaisuuksina
messi-iltoja
– ylläpitää tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenille ja jäsenten
perheille tarkoitettuja voittoa tavoittelemattomia virkistys- ja
lomanviettopaikkoja
– toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

III JÄSENYYS
4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa YK:n tai muissa
rauhanturvaamislain tai muun lain perusteella toimeenpannuissa
rauhanturvaamistehtävissä tai vastaavissa kriisinhallinnan
tehtävissä palvellut tai palveleva, jonka yhdistyksen hallitus
jäseneksi hyväksyy.
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.
Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyslakia.
Jäsenen velvollisuus on maksaa vuosittain jäsenmaksu ja muita
toimintaan liittyviä kokouksissa päätettyjä maksuja.

5§ Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä
vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen jäsenmaksun
suorittaneen yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

6§ Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä
valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen
päämäärien hyväksi. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen
jäsenmaksusta.

7§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisestaan
yhdistyksen kokouksessa, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kuluvan
kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän
syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä
määräaikaa.
Yhdistyksestä erottaminen.
Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten
toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä ja päämääriä tai
toimii kunnian vastaisesti, voidaan erottaa yhdistyksestä.

Sivu: 3(6)
Ennen erottamista jäsenelle on annettava tilaisuus selityksen
antamiseen, paitsi silloin kun syynä on jäsenmaksun maksamatta
jättäminen. Yhdistyksen hallitus voi todeta jäsenen eronneeksi, jos
jäsen on jättänyt kahtena vuotena jäsenmaksunsa maksamatta.
YhdistysL 14§ ja 15§.

IV YHDISTYKSEN HALLINTO
8§ Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää
ennen kokousta joko lähettämällä kutsu jäsenille tai julkaisemalla
se jäsenlehdessä (Rauhanturvaaja) tai Lapin alueen päälehdessä.
(Lapin Kansa)

9 § Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta vuosittain:

tilikokous järjestetään helmi-
maaliskuun aikana, ja yhdistyksen vaalikokous syys-lokakuun aikana.

Tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkistajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. ilmoitusasiat
6.hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
7. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
9. päätetään mahdollisen yli- tai alijäämän käytöstä
10. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten viikkoa ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti esittämät
asiat
11. kokouksen päättäminen
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkistajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
ilmoitusasiat
10. hyväksytään toimintasuunnitelma
11. hyväksytään jäsenmaksu ja perimistapa
12. hyväksytään talousarvio
6. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen
varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle,

Sivu: 4(6)

sekä kaksi hallituksen varajäsentä.
7. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.
8. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten viikkoa ennen kokousta
hallitukselle kirjallisesti esittämät
asiat
9. kokouksen päättäminen
Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään, yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan suljetut vaalit
arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan
mielipide. Kokouksessa ei voi äänestää valtakirjalla.

10§ Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä.

Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa
Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä
päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä
sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on
ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.
Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon
kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai
toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta,
tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä,
kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. Yhdistyslaki 26§
(16.7.2010/678). Esteellisyys koskee myös heidän asiamiestään tai
edustajaansa.

11§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokouksen valitsema hallitus, johon
kuuluvat puheenjohtaja,

kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Varajäsenillä on läsnäolo-
oikeus hallituksen kokouksissa.

Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
Muut hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi
siten, että heistä vuosittain kolme
on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroisuus
arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä
kutsuu joko keskuudestaan tai muualta rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Varajäsen käyttää varsinaisen jäsenen äänivaltaa.

Sivu: 5(6)

Hallitus voi toimintansa edistämiseksi asettaa jaostoja tai
toimielimiä.

12§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti
vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään neljä (4) muuta jäsentä on läsnä.
Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan
jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

13§ Hallituksen tehtävät:
– johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen toteuttamiseksi
– edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumukset,
joihin yhdistyksen kokous on sen valtuuttanut sekä esiintyy
yhdistyksen puolesta kantajanaja vastaajana
– nimeää edustajat SRTL:n tilaisuuksiin.
– kutsuu koolle ja valmistelee yhdistyksen kokoukset.
– laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
– laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi
– toimeenpanee yhdistyksen kokousten päätökset
– vastaa yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta,
– valmistelee tilinpäätöksen rahastonhoitajan kanssa.
– päättää jäseneksi ottamisesta, hoitaa jäsenmaksujen perinnän ja
pitää jäsenluetteloa.
– valitsee yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat
sekä määrää heidän palkkiot.

V TILIT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN
14§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Sivu: 6(6)

Tilinpäätös asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää
ennen tilikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava
tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään neljätoista (14)
päivää ennen tilikokousta.

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin
tai rahastonhoitajan kanssa.

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN
16§ Päätös sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Purkamispäätös on vahvistettava toisessa aikaisintaan yhden (1)
kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin
ääntenenemmistöin.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat edellä mainittuun
tarkoitukseen.