KYMENLAAKSON RAUHANTURVAAJAT RY:N SÄÄNNÖT

 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

 

Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys.
Yhdistyksen kotipaikka on Kouvola ja toiminta-alueena Kymenlaakso.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

 

Yhdistys toimii Yhdistyneiden kansakuntien ja muiden organisaatioiden kriisinhallintatehtävissä palvelleiden tai palvelevien henkilöiden keskuudessa. Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. koota jäsenistö yhtenäiseksi päämäärästään tietoiseksi järjestöksi,

2. työskennellä maailmanrauhan ja turvallisuuden, sekä Ihmisoikeuksien Julistuksessa määriteltyjen päämäärien Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisessa hengessä,

3. tukea mahdollisuuksien mukaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita rauhanturvaajaveteraaneja ja heidän huoltonsa varassa olevia henkilöitä,

4. tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.

 

3 § TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS

 

1. järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, koulutus-, kilpailu- yms. tilaisuuksia,
2. voi harjoituttaa jäseniään ampuma-aseiden käyttöön,
3. voi harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa,
4. perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa varten rahastoja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianomaisen luvan hankittuaan toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä, harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä ja kioskikauppaa sekä hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.

 

4 § YHDISTYKSEN TOIMINNAN LAATU

 

Yhdistyksen toiminta on epäpoliittista.

 

5 § YHDISTYKSEN KIELI

 

Yhdistyksen kieli on suomen kieli.

 

6 § JÄSENYYTTÅ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti toimiva, Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvatehtävissä, tai muiden organisaatioiden kriisinhallintatehtävissä palvelleita tai palvelevia Suomen kansalaisia. Yhdistyksen jäseneksi haluavan on tehtävä kirjallinen hakemus, jonka yhdistyksen hallitus ratkaisee.

 

7 § JÄSENMAKSU

 

Jäsenen velvollisuutena on suorittaa vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu yhdistykselle. 

8 § KUNNIAJÄSEN

 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä, vuosikokouksessa tehdyn päätöksen perusteella kutsua yhdistyksen tarkoituksia huomattavalla tavalla edistäneitä henkilöitä. Tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneiden jäsenten äänistä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

9 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jäsen, joka on päättynyt erota yhdistyksen jäsenyydestä, tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla ero yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos jäsen on:

1. jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,                                                                                                                     

2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä,                                                                                                     

3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja,                                                                                                                                   

4. mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhden vuoden ajalta, katsotaan hänen eronneen yhdistyksestä.                                                           

5. Erottamisesta päättää hallitus.

 

10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

 

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

 

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat syys- ja kevätkokous.
Yhdistys voidaan kutsua ylimääräiseen kokoukseen, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelemiseksi vaatii.

 

12 § SYYSKOKOUS

 

Syyskokouksessa, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:                                                                                                     

1.Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen,                                                                                                                                                       

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi(2) ääntenlaskijaa,                                                                                     

3. Todetaan kokouksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,                                                                                                                                                             

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys,                                                                                                                                                                                                           

5. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma alkavalle toimintakaudelle,                                                                                                                                       

6. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksun määrä ja sen periminen,                                                                                                                                     

7. Käsitellään ja hyväksytään alkavan toimintakauden talousarvio,                                                                                                                                                           

8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja neljä (4) hallituksenjäsentä erovuoroisten tilalle,                                                                                                                 

9. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö,                                                                                                                                   

10. Valitaan liiton valtuuskunnan varajäsen,                                                                                                                                                                                                   

11. Käsitellään muut jäsenten tai hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut asiat,                                                                                                                       

12. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat                                                                                                                                                                                                           

13. Kokouksen päättäminen

 

13 § KEVÄTKOKOUS

 

Kevätkokouksessa, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä käsiteltävät asiat:
1. Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.                                                                                 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,                                                                                                                                                                                 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys,                                                                                                                                                                                                         

5. Käsitellään yhdistyksen edellisen kauden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä,                                                                                                   

6. Esitellään yhdistyksen edellisen kaudet tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.                                                                                                                                 

7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,                                                                                                                         

8. Käsitellään muut jäsenten tai hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut asiat,                                                                                                                         

9. Ilmoitus- ja muut esille tulleet asiat                                                                                                                                                                                                         

10. Kokouksen päättäminen

 

 

14 § KOOLLE KUTSUMINEN

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus, ilmoittamalla siitä Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n julkaisemassa Rauhanturvaaja nimisessä lehdessä, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, tai henkilökohtaisella kirjeellä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

15 § HALLITUS

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä, sekä kolme (3) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että heistä vuosittain on neljä (4) erovuorossa. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus valitaan arvalla.                                                                                                                                                                                                                         

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä kirjaillisesti vaatii.                                                                       

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä on saapuvilla.

 

16 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 

Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen sekä tarkoitusperien mukaisesti.        Hallituksen tulee:                                                                                                                                                                                                                                                 

1. edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sopimuksia, joihin yhdistyksen kokous on sen valtuuttanut, sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana,                                                                                                                                                                                                                                     

2. hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet,                                                                                                                                                                                                           

3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella käsiteltävät asiat,                                                                                                                                                 

4. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,                                                                                                                                                                             

5. laatia ehdotus yhdistyksen toiminnan suunnitelmaksi ja talousarvioksi,                                                                                                                                             

6. laatia toiminta- ja tilikertomukset,                                                                                                                                                                                                               

7. hoitaa huolellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, sekä huolehtia tilinpäätöksen tekemisestä määräaikana,                                                           

8. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat. 

 

17 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri, kukin erikseen.

 

18 § TILIT JA TARKASTUS

 

Yhdistyksen tilit ja muuta hallintoa koskevat asiat on tammikuun aikana jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa toimintatarkastuksensa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

19 § YHDISTYKSEN PÖYTÄSTANDAARI JA PIENOISLIPPU

 

Yhdistyksellä on pöytästandaari ja pienoislippu, jotka hallitus myöntää vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

 

20 § MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN

 

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja tällöin vaaditaan, että muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneiden jäsenten äänimäärästä. Sääntöjen muutosehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.

 

21 § YHDISTUKSEN PURKAMINEN

 

Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden (2), vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidetyn kokouksen yhtäpitävä päätös. Kummassakin kokouksessa on päätöksen puolesta annettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Päätöstä purkamisesta ei saa tehdä, ellei sitä ole mainittu kokouskutsussa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat käytettävä ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaisten tarkoitusperien toteuttamiseen.

 

22 § MUUTA

 

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!