1

KESKI-SUOMEN RAUHANTURVAAJAT RY:N SÄÄNNÖT

 

I NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA LIITTO

§ 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Rauhanturvaajat ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Keski-Suomen lääni.

Keski-Suomen Rauhanturvaajat ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

§ 2 Liitto
Yhdistys kuuluu alueellisena jäsenyhdistyksenä Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:een, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä Liitto.

II TARKOITUS JA TOIMINTA

§ 3 Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on toimia Yhdistyneiden Kansakuntien ja muissa rauhanturvaamislain perusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa rauhanturvaamistehtävissä tai kriisinhallintatehtävissä tai siviilikriisinhallintatehtävissä palvelleiden ja palvelevien henkilöiden keskuudessa ja sen tarkoituksena on
1) koota henkilöstö yhteen toveruuden sekä rauhanturvaamista ja maanpuolustusta kohtaan tunnetun mielenkiinnon merkeissä,
2) työskennellä maailmanrauhan ja turvallisuuden sekä Ihmisoikeuksien Julistuksessa määriteltyjen päämäärien hyväksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisessa hengessä,
3) työskennellä rauhanturvaamistehtävien ja eri kriisinhallintatehtävien suuremman ammatillisen arvostuksen hyväksi,
4) valvoa jäsenistönsä oikeudellisia, sosiaalisia, palkkauksellisia sekä muita rauhanturvaamispalvelukseen liittyviä etuja ja toimia tässä mielessä yhdyselimenä Liiton suuntaan,
5) toimia yhdistyksen piiriin kuuluvien perinteiden ja yhteisten muistojen vaalijana,
6) tukea taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita jäseniään tai heidän huoltonsa varassa olevia henkilöitä yhdistyksen resurssit huomioiden ja
7) tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.

§ 4 Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) toimittaa ja julkaisee painotuotteita sekä harjoittaa tiedotustoimintaa,
2) kerää yhdistystä koskevaa perinneaineistoa,
3) järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, ja muita samantapaisia tilaisuuksia,
4) perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoituksia varten rahastoja ja
5) perustaa, katsoessa sen tarpeelliseksi, alueellisella pohjalla toimivia rekisteröimättömiä osastoja,
6) voi harjoituttaa jäseniään ampuma-aseiden käyttöön

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
1) kantaa jäsenmaksuja,
2) vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja,
3) omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
4) asianomaisen luvan hankittuaan
– harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä ja kioskikauppaa kutakin vain yhdessä liikepaikassa,
– harjoittaa elokuvatoimintaa ja muistoesineiden myyntiä kumpaakin yhdessä liikepaikassa,
– toimeenpanna arpajaisia, keräyksiä ja maksullisia virkistys- ja huvitilaisuuksia sekä
– harjoittaa kustannustoimintaa.

III JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

§ 5 Varsinainen jäsen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen YK:n, Naton, EU:n ja ETYJ:in tehtävissä rauhanturvaajina tai poliiseina toimineet tai toimivat ja siviilikriisinhallintatehtävissä palvelevat tai palvelleet hyvämaineiset Suomen kansalaiset, jotka yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

§ 6 Kannattava jäsen
Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen maksun suorittaneen yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

§ 7 Kunniajäsen
Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessaan johtokunnan esityksestä valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi.

§ 8 Jäsenmaksu
Jokainen varsinainen ja kannattava jäsen maksaa yhdistykselle sen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

§ 9 Eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei johtokunta esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.
Johtokunta voi yksimielisellä päätöksellään erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti.
Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus johtokunnalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan.

Erottamispäätös astuu voimaan
1) mikäli erotettu jäsen ei ole säädetyn määräajan kuluessa esittänyt valitusta erottamispäätöksestä johtokunnalle jätetyllä kirjallisella valituksella tai,
2) mikäli erotettu jäsen on säädetyn määräajan kuluessa ja säädetyllä tavalla esittänyt valituksensa ja yhdistyksen kokous kuultuaan erotettua jäsentä tai hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset, hyväksyy erottamispäätöksen.

Erotetun tai eronneen jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset ja muut velvoitteet, jotka hänelle sinä kalenterivuonna kuuluvat, jona erottaminen tai eroaminen on tapahtunut.

IV YHDISTYKSEN HALLINTO

§ 10 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous.

Kevätkokous on pidettävä helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous itse tai johtokunta niin päättää, tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistöstä kirjallisesti vaatii johtokunnalta ylimääräisen kokouksen koollekutsumista käsittelemään erikseen mainittua asiaa, jolloin kokous on kutsuttava koolle pidettäväksi kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

§ 11 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle johtokunta.
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenelle postitetulla jäsenen ilmoittamaan postiosoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen toimitetulla sähköpostilla tai jäsenen ilmoittamaan matkapuhelimeen toimitetulla tekstiviestillä tai yhdistyksen syyskokouksen päättämässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

§ 12 Etäosallistuminen kokoukseen
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Johtokunta päättää tällaisen etäosallistumisen toteuttamisesta.

§ 13 Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään
1) vuosikertomus,
2) tilinpäätös,
3) toiminnantarkastajien lausunto,
4) vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen sekä
5) muut kevätkokoukselle esitetyt asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään
1) toimintasuunnitelma,
2) jäsenmaksujen suuruuden ja perimistavan määrääminen,
3) talousarvion vahvistaminen,
4) johtokunnan puheenjohtajan ja muiden varsinaisten johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä johtokunnan varajäsenten vaali,
5) yhdistyksen edustajien ja varaedustajien valinta Liiton seuraavan vuoden kokouksiin,
6) kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali,
7) valitaan sanomalehti, jossa yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan,
8) Liiton valtuuskunnan varajäsenen valinta sekä
9) muut syyskokoukselle esitetyt asiat.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia yhdistyksen kevätkokoukseen käsiteltäväksi pyytämällä tätä kirjallisesti johtokunnalta tammikuun 15. päivään mennessä ja syyskokoukseen käsiteltäväksi pyytämällä tätä kirjallisesti johtokunnalta syyskuun 15. päivään mennessä.

§ 14 Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on
1) johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
2) edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, joihin yhdistyksen kokous on sen valtuuttanut sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana,
3) kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
4) toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset,
5) vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä,
6) valita yhdistykselle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa,
7) päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa,
8) laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset,
9) laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
10) hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

§ 15 Johtokunnan kokoonpano ja järjestäytyminen
Yhdistyksen kokoonpanoon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Varajäsenillä on läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat.

Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan samoinkuin varajäsenet. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että heistä vuosittain on neljä (4) erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroisuus arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

Varajäsen käyttää varsinaisen jäsenen äänivaltaa, jos joku varsinaisista jäsenistä on puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle ilmoittanut esteen ja kun puheenjohtaja on tämän varajäsenen kutsunut kokoukseen. Kutsu on esitettävä varajäsenille siinä järjestyksessä, missä yhdistyksen syyskokous on heidät valinnut.

§ 16 Johtokunnan päätösvaltaisuus ja kokoukset
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä (4) varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

§ 17 Äänestykset ja vaalit
Äänestykset ja vaalit suoritetaan yhdistyksen ja johtokunnan sekä muiden mahdollisten elinten kokouksissa suljetuin lipuin, mikäli kaksi (2) äänioikeutettua sitä vaatii.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy, paitsi henkilövaaleissa ja suljetussa äänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.

Mikäli yhdistyksen, sen johtokunnan tai muiden elinten kokouksissa suoritetaan vaali, jossa valittavia on yhtä (1) useampia, on käytettävä suhteellista vaalitapaa, mikäli vähintään kaksi (2) äänioikeutettua sitä vaatii.

Suhteellisessa vaalitavassa saa vaalilippuun kirjoittaa enintään niin monta nimeä kuin vaaleissa on valittavia. Ensimmäiseksi kirjoitettu saa yhden äänen, toinen puoli (½), kolmas kolmasosan (1/3) ääntä ja niin edelleen. Valituksi tulee suurimmasta äänimäärästä lukien niin monta henkilöä kuin on valittavia.

§ 18 Tili- ja toimintakausi
Yhdistyksen toimikausi, samoinkuin johtokunnan, on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on johtokunnan jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta ja ne on palautettava johtokunnalle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta.

V TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET

§ 19 Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

§ 20 Muut määräykset
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

§ 21 Sääntöjen muuttaminen
Päätöksiin, mitkä tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.

§ 22 Yhdistyksen purkaminen
Päätökseen, mikä tarkoittaa yhdistyksen purkamista, vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava toisessa, aikaisintaan kolmekymmenen (30) vuorokauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkamisehdotus on kokouskutsussa tiedotettava jäsenistölle.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, saadaan yhdistyksen varat tällöin käyttää viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti ja ainoastaan yhdistyksen tarkoitusperien edellyttämällä tavalla.

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

 

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!