1

LÄNSI-UUDENMAAN RAUHANTURVAAJAT RY:N SÄÄNNÖT

 

Nimi ja kotipaikka 

1§  

Yhdistyksen nimi on LÄNSI-UUDENMAAN RAUHANTURVAAJAT RY. ja sen kotipaikka on Lohja. Länsi-Uudenmaan rauhanturvaajista käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Tarkoitus ja toiminta 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on koota alueellaan asuvia rauhanturvaamis-/kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ja palvelevien henkilöiden yhteen toveruuden, sekä rauhanturvaamis-/kriisinhallinta ja maanpuolustusta  kohtaan tunnetun mielenkiinnon merkeissä. 

Työskennellä kaiken sotilaallisen rauhanturvaamis-/kriisinhallinta toiminnan tutuksi tekemiseksi ja edistää  rauhanturvaamis-/kriisinhallintatehtävien suurempaa ammatillista arvostusta.  

Tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.  Valvoa jäsentensä sosiaalisia etuja ja toimia tässä mielessä yhdyselimenä rauhanturvaamis-/ kriisinhallintatehtäviä koskevissa asioissa ja tukea taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita jäseniään sekä  rauhanturvaaja/ kriisinhallinta- veteraanejaan ja heidän huoltonsa varassa olevia henkilöitä. 

3§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimittaa ja julkaisee painotuotteita, sekä harjoittaa  tiedotustoimintaa. Järjestää juhlia, kokouksia, kilpailuja ja retkeilyä, sekä edistää muillakin edellä  mainittuihin verrattavilla tavoilla jäsentensä vapaa-ajan toimintaa ja viihtyisyyttä. Perustaa ja kartuttaa  yhdistyksen tarkoitusperiä varten rahastoja, suorittaa talkooluontoista työtä. Yhdistys voi vastaanottaa  lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. 

Jäsenyys 

4§ 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa jokainen rauhanturvaamis-/kriisinhallintatehtävissä  palvellut tai palveleva Suomen kansalainen, jonka johtokunta hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen kannattavaksi  jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy  jäseneksi. Vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi pitkäaikaisen,  ansioituneen jäsenensä.

5§ 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoitettava erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä  kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei johtokunta esitetyn pätevän syyn vuoksi halua  vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen määräaikaa. 

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan  huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi  johtokunta erottaa yhdistyksestä. 

6§ 

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman, kalenterivuosittain  maksettavan jäsenmaksun. 

Kunniajäsenet ovat vapaat kaikista maksuista. 

Johtokunta 

7§ 

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon yhdistyksen syyskokous valitsee  puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan, sekä kolme – kahdeksan (3-8) muuta varsinaista jäsentä, sekä  kolme – kahdeksan (3-8) varajäsentä vuodeksi kerrallaan. 

Johtokunnan kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle johtokunta valitsee varajäsenistä uuden jäsenen  eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa ja toimikuntien puheenjohtajat, sekä  keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. 

Johtokunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten valvonnassaan toimivan työvaliokunnan  jonka valtuudet määrää johtokunta. 

Johtokunta voi ottaa yhdistyksen palvelukseen tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.

8§ 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin  vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) jäsenistä on läsnä.  

Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. 

Johtokunta on kutsuttava kokoon viimeistään 7 vrk:ta ennen kokousta, siten että kutsu tavoittaa kaikki  johtokunnan jäsenet sekä varajäsenet.

Johtokunta ja sen tehtävät 

9§ 

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, jonka tehtävänä on johtaa yhdistyksen  toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi, edustaa yhdistystä ja tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, joihin yhdistyksen kokous on sen valtuuuttanut sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana, kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, toimeenpanna yhdistyksen kokouksen  päätökset, vastata yhdistyksen raha-arvojen ja muun omaisuuden hoitamisesta, valita yhdistykselle ja sen  elimille tarvittavat tomihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa, päättää jäseneksi  ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa, laatia  ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, sekä hoitaa muut yhdistyksen asiat. 

Tilien ja hallinnon tarkistus  

10§ 

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on jätettävä  toiminnantarkastajalle ennen tammikuun loppua, jonka on annettava lausuntonsa johtokunnalle helmikuun  28. päivään mennessä. 

Yhdistyksen kokoukset  

11§ 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi (2), kevätkokous tulee pitää viimeistään huhtikuun 30.  päivään mennessä ja syyskokous syyskuun 30. päivään mennessä. Yhdistyksen kevät-, syys- ja yleisestä  kokouksesta on ilmoitettava 14 vuorokautta ennen kokousta johtokunnan päättämällä tavalla. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, taikka vähintään yksi  kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin johtokunnalta  vaatii. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämiseksi tässä  säädetyssä järjestyksessä on tehty. 

12§  

Kutsu varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen toimitettava johtokunnan parhaaksi  määrittelemällä tavalla yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.  

13§  

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri  

– valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  

– todetaan kokouksen laillisuus 

Tämän lisäksi kevätkokouksessa:  

– esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilikertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto  – vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille  tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluvana vuonna tai siitä annettu  kertomus saattaa antaa aihetta 

– käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus  ennen tammikuun 31. päivää kuluvaa vuotta.  

sekä syyskokouksessa:  

– valitaan johtokunnan puheenjohtaja 

– päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä 7 § määräämissä rajoissa – valitaan muut johtokunnan jäsenet  

– vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma 

– valitaan toiminnantarkastaja 

– vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

– valitaan yhdistyksen edustaja Suomen Rauhanturvaajaliiton liittovaltuuskuntaan – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka johtokunnalle on esitetty tai tehty  kirjallinen ilmoitus ennen elokuun 31. päivää kuluvaa vuotta 

Äänestykset  

14§  

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin kunnia- ja varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjoilla saa edustaa  enintään kolmea (3) jäsentä ja niiden tulee olla annetut kutakin kokousta varten erikseen. Valtakirjat on  jätettävä ennen kokouksen alkua yhdistyksen sihteerille.  

Jäsenmaksunsa laiminlyönneillä jäsenillä ei ole äänivaltaa. 

Äänestykset ovat avoimia, paitsi jos vähintään yksi kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaatii suljettua  lippuäänestystä, ja esitys saa kannatusta.  

Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksen asiat, jäljempänä 16 ja 17 §:ssä mainittuja asioita lukuun ottamatta,  ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, vaalit ratkaistaan arvalla, mutta  muissa asioissa se mielipide voittaa, johon puheenjohtaja on yhtynyt.  

Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta.  

Nimen kirjoittaminen  

15§  

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai jompikumpi varapuheenjohtaja yhdessä johtokunnan  jäsenen kanssa.  

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

16§  

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa  annetuista äänistä sitä kannattaa. 

17§  

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa  annetuista äänistä sitä kannattaa.  

Yhdistyksen purkauduttua sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määrittelemällä tavalla  yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin.  

Erinäisiä säännöksiä  

18§  

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain  säännöksiä.

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!