1

PIRKANMAAN RAUHANTURVAAJAT RY:N SÄÄNNÖT

 

Huom. täytä tämän tilalle oman yhdistyksesi tietoja, mallina Pirkanmaan Rauhanturvaajien tiedot.

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

 

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Rauhanturvaajat ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.
Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on PIRMRT ja epävirallinen englanninkielinen nimi Finnish Peacekeepers – Tampere Region.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Pirkanmaan Rauhanturvaajat y:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.
Yhdistys on Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n jäsen.
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

 

Yhdistyksen tarkoituksena on:

Koota alueellaan asuvia näiden sääntöjen 4 § 1.mom:ssa määritellyissä tehtävissä palvelevia tai palvelleita henkilöitä yhteen toveruuden, sekä sotilaallista ja siviilikriisinhallintaa, rauhanturvaamista ja maanpuolustusta kohtaan tunnetun mielenkiinnon edistämiseksi.
Työskennellä rauhanturvaamistehtävän tunnetuksi tekemiseksi, edistää sotilaallisten ja siviilikriisinhallintatehtävien suurempaa ammatillista arvostusta, sekä toimia Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjen päämäärien hyväksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisessa hengessä.
Valvoa jäsentensä sosiaalisia etuja ja toimia tässä mielessä yhdyselimenä rauhanturvatehtävien sotilaspalvelusta ja siviilikriisinhallintaa koskevissa asioissa ja tukea taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita jäseniään, sekä vaalia yhdistyksen perinteitä.
Tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

3 § TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS

 

Toimittaa ja julkaisee painotuotteita, sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.
Kerää yhdistystä koskevaa perinneaineistoa.
Järjestää juhlia, kokouksia, kilpailuja, retkeilyjä, esitelmätilaisuuksia, sekä muita edellä mainittuihin verrattavia tilaisuuksia.
Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toiminta-muotoja käyttäen.
Perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoitusperiä varten rahastoja.
Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja tehdä talkootoimintaa.
Voi harjoituttaa jäseniään urheiluammuntaan ja ampuma-aseiden käyttöön sekä järjestää ammuntakoulutusta.

 

4 § JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen
– Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston valtuuttamissa tai muissa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain perusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä
– Suomen valtion lähettämänä sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin liittyvissä kansainvälisissä poliisitehtävissä
– tai Suomen valtion lähettämänä siviilikriisinhallintatehtävissä
palvellut tai palveleva hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus anomuksen perusteella jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus kirjallisen anomuksen perusteella jäseneksi hyväksyy, ja joka suorittaa yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnan tai sen tarkoituk-sen toteuttamiseksi.

 

5 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kuluvan vuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos

Jäsen ei noudata yhdistyksen kokousten päätöksiä.

tai

Jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

tai

Jäsen ei täytä enää laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyysehtoja.

tai

Jäsenen katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan.
Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Hallituksen on katsottava jäsen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhden kalenterivuoden ajan.

 

6 § JÄSENMAKSU

 

Varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle vahvistaman kalenterivuosittain maksettavan jäsenmaksun. Myöhästyneelle jäsenmaksulle voi syyskokous vahvistaa viivästymismaksun.
Kunniajäsenet ovat vapaita kaikista maksuista.
Yhdistykselle suoritettavat maksut suoritetaan hallituksen tarkemmin määrääminä aikoina.

 

7 § HALLITUS

 

Yhdistyksen hallitukseen yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan, sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä kahdeksi vuodeksi siten, että heistä puolet on vuosittain erovuorossa ja kaksi (2) varajäsentä vuodeksi.
Varajäsenet osallistuvat kokouksiin puheoikeudella. Varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä varajäsenellä on esitysten anto- ja äänestysoikeus.
Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroisuus arvalla. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.
Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja toimikuntien puheenjohtajat, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä tarpeelliset toimihenkilöt.
Juoksevien asioiden hoitoon voi hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, jonka valtuudet määrää hallitus.
Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toimihenkilöitä ja määrätä heidän palkkaetunsa.

 

8 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) jäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

 

9 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, jonka tehtävänä on:

Johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
Edustaa yhdistystä ja tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, joihin yhdistyksen kokous on sen valtuuttanut sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
Toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset.
Vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
Päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
Valita yhdistykselle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa.
Päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen määräämissä rajoissa.
Pitää jäsenluetteloa.
Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
Laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
Tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
Valita yhdistyksen edustaja ja varaedustaja liiton valtuuskuntaan

sekä

Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

 

10 § TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS

 

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on jätettävä ennen maaliskuun loppua toiminnantarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.

 

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi (2), kevätkokous toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosan (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämiseksi tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.

 

12 § KOOLLEKUTSUMINEN

 

Kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava yhdistyksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse heidän ilmoittamaansa osoitteeseen tai ilmoitettava siitä vähintään yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai liiton jäsenlehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka.

Yhdistyksen kokouksessa ei voida tehdä päätöksiä seuraavissa ja muissa niihin verrattavissa olevissa asioissa, ellei siitä ole kokouskutsussa mainittu:

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.
Yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitettu äänestys- ja vaalijärjestys.
Hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitseminen tai erottaminen.
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.
Yhdistyksen purkaminen.

 

13 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai varajäsen ei voi toimia yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana.
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

Tämän lisäksi:

Kevätkokouksessa:

Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus sekä yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.
Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattaa antaa aihetta.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat jotka hallitus on esittänyt tai joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys ennen tammikuun 2. päivää kuluvaa vuotta.

Syyskokouksessa:

Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.
Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
Vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Vahvistetaan tulevan vuoden jäsenmaksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle maksulle suoritettava viivästymismaksun suuruus
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat jotka hallitus on esittänyt tai joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys ennen lokakuun 1. päivää kuluvaa vuotta.

 

14 § ÄÄNESTYKSET

 

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Jäsenmaksunsa laiminlyöneillä jäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.
Äänestykset ovat avoimia, paitsi jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä.
Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa pidettävissä vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jollei henkilövalinta tapahdu yksimielisesti. Enemmistövaalitapaa käytettäessä valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa va-lituksi tulee ehdokas, joka saa hyväkseen enemmän kuin puolet annetuista äänistä.
Yhdistyksen ja hallituksen kokousten asiat, jäljempänä 16 ja 17 §:ssä mainittuja asioita lukuun ottamatta, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.
Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluvia tehtäviä, ei saa äänestää päätettäessä toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

 

15 § NIMENKIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja kukin yksin. Yhdistyksen hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden myös jollekin muulle hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle.
Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen virallinen nimi ja nimenkirjoittajan tai nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus.

 

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTOS

 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

 

17 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa ja päätös on vahvistettava seuraavassa,
aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.

Yhdistyksen purkauduttua sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen.

 

18 § ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

 

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!