1

KESKI-UUDENMAAN SINIBARETIT RY

 

SÄÄNNOT

 

Hyväksytty       20.11.1990

Muutettu         1.10.1996

Muutettu         4.2.1997

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on KESKI-UUDENMAAN SINIBARETIT RY ja sen kotipaikka on Järvenpään kaupunki.

Keski-Uudenmaan Sinibareteista käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on koota alueellaan asuva Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n), sekä muissa rauhanturvaamislain perusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa rauhanturvaamistehtavissä palvelleiden ja palveleva henkilöstö yhteen toveruuden, sekä YK:ta ja maanpuolustusta kohtaan tunnetun mielenkiinnon merkeissä. Työskennellä kaiken sotilaallisen rauhanturvaamistoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja edistää YK:n ja muiden sotilaallisten rauhanturvaamistehtävien suurempaa ammatillista arvostusta. Tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen. Valvoa jäsentensä sosiaalisia etuja ja toimia tässä mielessä yhdyselimenä YK:n sotilas- ja siviilipalvelusta koskevissa asioissa ja tukea taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita jäseniään sekä YK-veteraaneja ja heidän huoltonsa varassa olevia henkilöitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimittaa ja julkaisee painotuotteita, sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Järjestää juhlia, kokouksia, kilpailuja, retkeilyjä, ammuntaharjoituksia- ja kilpailuja, sekä edistää muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla jäsentensä vapaa-ajan toimintaa ja viihtyisyyttä. Perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoitusperiä varten rahastoja, suorittaa talkooluontoista työtä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyys

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa jokainen YK:n tai muissa rauhanturvaamislain perusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa rauhanturvaamistehtavissä palvellut tai palveleva hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta kirjallisen anomuksen perusteella jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja  oikeuskelpoinen  yhteisö, jonka yhdistyksen johtokunta kirjallisen anomuksen perusteella jäseneksi hyväksyy. Vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnan tai sen tarkoituksen toteuttamisessa.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei johtokunta esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen määräaikaa. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä.

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman kertakaikkisen Liittymismaksun, sekä kalenterivuosittain maksettavan jäsenmaksun. Myöhästyneelle maksulle on suoritettava syyskokouksen vahvistama viivästys maksu. Kunniajäsenet ovat vapaat kaikista maksuista. Yhdistykselle suoritettavat maksut suoritetaan johtokunnan tarkemmin maaraamina aikoina.

Johtokunta

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan, sekä kolme – kahdeksan (3-8) muuta varsinaista jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain on puolet (12 ) tai lähinnä puolet (1/2) erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla maarataan erovuoroisuus arvalla.

Johtokunnan kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden Loppuajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja toimikuntien puheenjohtajat, sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten valvonnassaan toimivan työvaliokunnan jonka valtuudet määrää johtokunta. Johtokunta voi ottaa yhdistyksen palvelukseen tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. Johtokunta on paattisvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) jäsenistä on läsnä. Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

 Johtokunta ja sen tehtävät

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, jonka tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi, edustaa yhdistystä ja tehda yhdistyksen puolesta sitoumuksia, joihin yhdistyksen kokous on sen valtuuttanut sekä esiintya yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana, kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä kasiteltavat asiat, toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset, vastata yhdistyksen raha-arvojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jasenmaksujen perimisesta, valita yhdistykselle ja sen elimille tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat seka maarata heidän palkkionsa, paattaa jaseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta saantojen maaraamissa rajoissa sekä pitaa jasenluetteloa, Iaatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, sekä hoitaa muut yhdistysta koskevat asiat.

 Tilien ja hallinnon tarkastus

10§

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja on tilit sekä tarpeelliset asiakirjat ennen tammikuun Ioppua jätettävä tilintarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa johtokunnalle helmikuun 15. päivään mennessä.

 Yhdistyksen kokoukset

11§

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi (2), kevatkokous viimeistään maaliskuun Ioppuun mennessa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetaan, milloin yhdistyksen kokous sen päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jasenista kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin johtokunnalta vaatii. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettava kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämiseksi tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.

12§

Kutsu varsinaiseen kokoukseen, sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

13§

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

– valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

– valitaan kaksi ääntenlaskijaa

– todetaan kokouksen laillisuus tämän lisäksi:

Kevätkokouksessa:

– esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto

– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluvana vuonna tai siitä annettu kertomus saattaa antaa aihetta

– käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen tammikuun 31. päivää kuluvaa vuotta.

sekä

Syyskokouksessa

– valitaan johtokunnan puheenjohtaja

– päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä 7§:n maaraamissa rajoissa

– valitaan muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

– vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

– vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, naiden erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle maksulle suoritettava viivästysmaksun suuruus

– valitaan edustaja Suomen Sinibarettiliiton liitovaltuuskuntaan

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka johtokunta on esittänyt tai joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen lokakuun 31. päivää kuluvaa vuotta

Äänestykset

14§

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin kunnia- ja varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjoilla saa edustaa enintään kolmea (3) jäsentä ja niiden tulee olla annetut kutakin kokousta varten erikseen. Valtakirjat on jätettävä ennen kokouksen alkua yhdistyksen sihteerille. Jäsenmaksunsa laiminlyöneillä jäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Äänestykset ovat avoimia, paitsi jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä. Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksien asiat, jäljempänä 16 ja 17 §:ssa mainittuja asioita lukuun ottamatta, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeuta.

Nimen kirjoittaminen

15§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

16§

Naiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

17§

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkauduttua sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin.

Erinaisia saannoksia

18§

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

19§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Tuusula             11.4.1997

Johtokunta

 

YHDESSÄ OLEMME VOIMAKKAAMPIA

Kaveria ei jätetä - ei kotona eikä kaukana!